Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 34 - ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите

Решение № 34 - ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 93, ал.2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл.7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Решение № 34 - ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено на 16.05.2012 г.

Решението е :

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на производство на гранули от полиметилметакрилат", на Панхим ООД гр. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител : „Панхим" ООД, гр. Стара Загора- 6000, площадка Агробиохим, ЕИК 130163545

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е разширение на съществуващото производство на гранули от полиметилметакрилат (ПММА) от 7 500 т./г. до 15 000 т./г., чрез закупуване и монтиране на нови машини и съоръжения.

Мотиви:

С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.