Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 749 от 16.05.2013 - План за застрояване

Решение № 749 от 16.05.2013 - План за застрояване

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава на Ганчо Сотиров Стоянов да възложи изработването на проект за ПУП - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.49.4 по кадастралната карта, извън урбанизираните територии на землище - гр. Стара Загора. В имота да се установи устройствена зона Жм /за жилищни нужди/, ниско свободно основно застрояване, с височина до 10 м.

Планът за застрояване да бъде придружен от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие"- Стара Загора, за утвърдена площадка за проектиране и схеми: „Водоснабдяване и канализация" и „Електрификация" /чл. 108, ал. 2 от ЗУТ/. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗУТ.

Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.