Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 758 от 16.05.2013 - План за регулация и План за застрояване

Решение № 758 от 16.05.2013 - План за регулация и План за застрояване

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

1. Промяна на плана за регулация за УПИ V-6709,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от кв. 823 и УПИ X-6710,ОБЩ. от кв. 831 с цел отреждане на нови УПИ за поземлени имоти с идентификатори №№ 68850.513.6750; 68850.513.6751; 68850.513.6747; 68850.513.6713 и 68850.513.6752 от кадастралната карта на кв. „Бедечка", гр. Стара Загора.

2. План за застрояване на новообразуваните: УПИ IX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XII-6750; УПИ XIII-6747; УПИ XIV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 на територията на парк „Бедечка" по плана на гр. Стара Загора - установява се смесена устройствена зона Сж,одо – за жилищни нужди и обществено и делово обслужване, ниско свободно застрояване, с височина до 10м.,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ при разработване на ПУП, собствениците на на недвижимите имоти прехвърлят в полза на Общината не по–малко от 22 на сто, но не повече от 25 на сто от площа на имотите си.

При внасяне на проекта в ЕТИС да се представят оценки на имотите съгласно изискванията на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ.

Проектът да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.