Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № 808 от 27.06.2013 - план за застрояване и парцеларни планове

Решение № 808 от 27.06.2013 - план за застрояване и парцеларни планове

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ - Общинският съвет разрешава
1. Изработването на ПУП – План за застрояване – „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора;
2. Изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на външно Ел. захранване за обект: „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора;
3. Изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на водопровод за обект: „Разширение на гробищен парк" - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора;
4. ДАВА предварително съгласие по чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗС ПЗЗ и чл. 30 от ПП ЗОЗЗ за промяна на предназначението на пасище, мера № 000931, и прокарване на трасетата на ел. кабела и водопровода през полски пътища № 003100 и № 002975 от КВС на землище с. Змейово - публична общинска собственост.Срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Планът за застрояване да бъде придружен от схеми „Водоснабдяване и канализация", „Електрификация" и „Транспортно-комуникационна", съгласно разпоредбата на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Схемите да бъдат съгласувани в експлоатацшонните предприятия, на основание разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от ЗУТ.

Плана за застрояване и парцеларните планове да бъдат придружени от Решение на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие"- Стара Загора, за утвърдено трасе /площадка/ за проектиране.

Проектите за ПУП – ПЗ и ПУП - парцеларни планове да бъдат изработени и процедирани при спазване на действащата нормативна уредба.