Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Архив обявления Решение № СЗ - 46 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора

Решение № СЗ - 46 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail


На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) Община Стара Загора обявява Решение № СЗ - 46 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено на 21.06.2012 г.

Решението е : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение- изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали в имот № 68850.523.78 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Възложител ЕТ „АДИ- Антон Милчев", гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски" № 52, ет. 3 ап. 6.

Характеристика на инвестиционното предложение: Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Мотиви: С мотивите на решението може да се запознаете в сградата на Общинска администрация, етаж 6, стая 603.