Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 10 от 28.06.2012

Решения от Протокол № 10 от 28.06.2012

Attention: open in a new window. PDFprintemail

  

pdfРешение № 271 от 28.06.2012 137.79 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 272 от 28.06.2012 131.71 KB относно: Дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия. 

pdfРешение № 273 от 28.06.2012 142.14 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на Община Стара Загора съгласно Заповед № РД-09-279/14.06.2012г. на Областен управител Стара Загора.

pdfРешение № 274 от 28.06.2012 134.68 KB относно: Осигуряване на собствен финансов ресурс за изграждане на уличен водопровод и канализация към Центрове за настаняване от семеен тип.

pdfРешение № 275 от 28.06.2012 127.53 KB относно: Избор на форма за управление на горските територии, собственост на община Стара Загора и приемане на наредба за управлението им.

pdfРешение № 276 от 28.06.2012 165.14 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд – BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" и приемане на Методика за определяне размера на таксите, които ще заплащат потребителите.

pdfРешение № 277 от 28.06.2012 132.61 KB относно: Изкупуване на имот с идентификатор 68850.523.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

pdfРешение № 278 от 28.06.2012 125.55 KB относно: Откриване на процедура за възмездно отдаване на обект – кино Ж.Диманов, находящ се на ул."Княз Ал.Батенберг" № 19, пл. 2 885, кв.298.

pdfРешение № 279 от 28.06.2012 130.51 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензиран спортен клуб.

pdfРешение № 280 от 28.06.2012 134.67 KB относно: Изменение на Решение 64 от Протокол 5/26.01.2012г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора, в частта, касаеща пътуването на лица със 71% или над 71% намалена работоспособност.

pdfРешение № 281 от 28.06.2012 132.60 KB относно: Изтичане на Договор за предоставяне на концесия за дейност „Поддържане на чистотата"

pdfРешение № 282 от 28.06.2012 142.83 KB относно: Определяне на обособени площи за обществено ползване за разходка и занимание на животни компаньони, съгласно чл.32, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.

pdfРешение № 283 от 28.06.2012 136.66 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за територията на парк «Бедечка», гр.Стара Загора – част от кадастрален район 513, обхващащ следните квартали: №№ 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831.

pdfРешение № 284 от 28.06.2012 122.50 KB относно: Поставяне на паметни стели (мраморни плочи), към паметника на починалите съветски войни в парк „Аязмото".

pdfРешение № 285 от 28.06.2012 136.59 KB относно: Повторно обсъждане на Решение № 233 от Протокол № 9/31.05.2012г., съгласно Заповед № РД-09-278/14.06.2012г. на Областен управител Стара Загора.

pdfРешение № 286 от 28.06.2012 137.60 KB относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост на територията на град Стара Загора.

pdfРешение № 287 от 28.06.2012 136.11 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.

pdfРешение № 288 от 28.06.2012 134.38 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.

pdfРешение № 289 от 28.06.2012 135.58 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 082012, местност „Друма" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора.

pdfРешение № 290 от 28.06.2012 134.28 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІІсонс в кв.23, с. Дълбоки, Община Стара Загора.

pdfРешение № 291 от 28.06.2012 133.83 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ХІсонс в кв.24, с. Дълбоки, Община Стара Загора.

pdfРешение № 292 от 28.06.2012 136.69 KB относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІодо, в кв. 27 по ПУП на с. Дълбоки, община Ст. Загора.

pdfРешение № 293 от 28.06.2012 136.34 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, местностите „Джене дере", „Алваджи кайнак" и „Марашите", община Стара Загора.

pdfРешение № 294 от 28.06.2012 136.07 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, местностите „Джене дере", „Алваджи кайнак" и „Атюрен", община Стара Загора.

pdfРешение № 295 от 28.06.2012 134.97 KB относно: Продажба на общински имот с № 296.34, местност „Мечи кладенец" по плана на новообразуваните имоти на с. Пряпорец, община Стара Загора.

pdfРешение № 296 от 28.06.2012 133.26 KB относно: Продажба на общински имот с № 004054, местност „Гергьовска черква" по КВС на с. Кирилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 297 от 28.06.2012 135.84 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сулица, община Стара Загора.

pdfРешение № 298 от 28.06.2012 143.25 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.503.1023.1.1, гр. Стара Загора , ул."Св.Княз Борис I" №90 А, ет.1, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 299 от 28.06.2012 140.06 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.4, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара" /магазин/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 300 от 28.06.2012 133.37 KB относно: ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕН СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ по Договор № 655/13.04.2007 г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на "Автобусни превози" ЕООД гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК във връзка с изпълнение на поетите задължения по договора.

pdfРешение № 301 от 28.06.2012 143.79 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХVІI магазин, заведение за общ. хранене, кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора /бивш магазин и пивница/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 302 от 28.06.2012 141.20 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХІХ- 409, в кв. 18 с. Арнаутито, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.

pdfРешение № 303 от 28.06.2012 133.64 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на имот с идентификационен № 68850.31.8, местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски, ведомствен път № 68850.31.899 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора – общинска публична собственост.

pdfРешение № 304 от 28.06.2012 133.49 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 086006, намиращ се в местност „Кокарджик" от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, през път ІV клас № 000343, землище с. Хрищени – общинска публична собственост

pdfРешение № 305 от 28.06.2012 132.41 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект: „Водопроводна и канализационна мрежа за ПИ №№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и 108062, местност „Атюрен", землище на с. Малка Верея, община Стара Загора през полски пътища №№ 000119; 000208 в землището на с. Малка Верея – общинска публична собственост.

pdfРешение № 306 от 28.06.2012 148.29 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с номера № 000193 и № 000172 от местност „Дюз курия", № 000184 и № 000276, собственост на община Стара Загора и имоти от държавния горски фонд, частна държавна собственост с номера: № 102027 и № 102028 – местност „Бакъра"; № 102020 – местност „Вражда баир"; № 102029 – местност „Дрянков връх", находящи се извън урбанизираните територии в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора".

pdfРешение № 307 от 28.06.2012 144.97 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – водопровод за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

pdfРешение № 308 от 28.06.2012 144.70 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

pdfРешение № 309 от 28.06.2012 144.79 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – канализация на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

pdfРешение № 310 от 28.06.2012 143.89 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – електропровод за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.

pdfРешение № 311 от 28.06.2012 136.65 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 081020, местност „Кенлик баир", извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово – собственост на „ЧАКАЛОВ" ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 312 от 28.06.2012 134.28 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на землен имот № 078001, местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Ст. Загора, собственост на „Агри – М" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соп – за обществено обслужващи и производствени дейности, свободно средно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Автосервиз за тежкотоварни автомобили.

pdfРешение № 313 от 28.06.2012 135.66 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 078001, местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 286 м., собственост на «Агри – М» ООД.

pdfРешение № 314 от 28.06.2012 134.92 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 259.440, по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела – 7.90 м., собственост на Ивайло Иванов Пехливанов.

pdfРешение № 315 от 28.06.2012 138.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 225, местност „Найденови пръти", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Теодорин Кирилов Бончев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Вилна сграда".

pdfРешение № 316 от 28.06.2012 138.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001015 в местността „Солените гьолища", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Могила – собственост на Стефан Величков Лилчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 317 от 28.06.2012 135.67 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване /с дължина на кабела – 50.15 м./ за поземлен имот № 106051, по КВС на местност „Атюрен", землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, собственост на Никола Георгиев Илчев.

pdfРешение № 318 от 28.06.2012 136.49 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 106051, местност „Атюрен", извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Никола Георгиев Илчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 319 от 28.06.2012 137.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 004308, местност „Червената глина", извън урбанизираните територии в землището на с. Казанка – собственост на Христо Василев Василев и Красимира Иванова Василева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

alt Решение № 320 от 28.06.2012 145.72 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с проектен № 000941 – образуван от ПИ № 000453 находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на „МОБИЛТЕЛ" ЕАД гр.София – представлявано от Иван Хаджитонев. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н < 36 м) - свободно основно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, за изграждане на Базова станция SZR0119_Kolena на „Мобилтел" ЕАД - София.

pdfРешение № 321 от 28.06.2012 136.33 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 018006, местност „Мустанска чешма", землище с. Пряпорец, община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 160 м., собственост на Таня Кирова Мангърова – Михайлова и «Гравита» ООД.

pdfРешение № 322 от 28.06.2012 136.00 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за ПИ с № 301.275 от плана на новообразуваните имоти на местност „Асанов трап", землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела – 71,08 м., собственост на «АНБЕСТО» ООД.

pdfРешение № 323 от 28.06.2012 139.06 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 301.275 от плана на новообразуваните имоти на м. „Асанов трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „АНБЕСТО" ООД. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищни сгради".

pdfРешение № 324 от 28.06.2012 138.40 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 191.75 м. Трасето започва от новоизграден мачтов трафопост 20/0,4 kV, преминава през пасище № 000584, селскостопански, горски, ведомствен път № 002856 и достига до поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, собственост на Мария Динева Добрева и Добрин Пенчев Добрев.

pdfРешение № 325 от 28.06.2012 136.63 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.81 по плана на новообразуваните имоти на м. „Мечи кладенец", извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на Вълко Маринов Канев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 326 от 28.06.2012 141.84 KB относно: Транспортна комуникация и Ел. провод за обект: Регионален център за управление на отпадъци.