Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 12 от 26.07.2012

Решения от Протокол № 12 от 26.07.2012

Attention: open in a new window. PDFprintemailpdfРешение № 327 от 26.07.2012 129.40 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2012 г.
 
pdfРешение № 328 от 26.07.2012 131.45 KB относно: Създаване на временна комисия за изготвяне на предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.
 
pdfРешение № 329 от 26.07.2012 134.07 KB относно: Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл.6, съгласно решение 194 от Протокол № 8/26.04.2012г. на Общински съвет.
 
pdfРешение № 330 от 26.07.2012 128.22 KB относно: Предложение за преобразуване на спортно училище „Тодор Каблешков“ – град Стара Загора.
 
pdfРешение № 331 от 26.07.2012 140.76 KB относно: Създаване на звено „Управление на гори“, като ново звено във функция „Икономически дейности и услуги“, дейност „Други дейности по селското и горското стопанство, лов и риболов“ и промяна във финансиранатачисленост в дейност „Други дейности по икономиката“ на Звено „Инспекторат“, считано от 01.08.2012 г. и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2012 г.
 
pdfРешение № 332 от 26.07.2012 134.00 KB относно: Предоставяне на средства за съфинансиране възстановяване на лекоатлетическа писта на Стадион „Берое“.
 
pdfРешение № 333 от 26.07.2012 134.88 KB относно: Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2012/2013 г.
 
pdfРешение № 334 от 26.07.2012 128.07 KB относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2012/2013 година в Община Стара Загора.

pdfРешение № 335 от 26.07.2012 141.59 KB относно: Приемане на Общинска програма за Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.
 
pdfРешение № 336 от 26.07.2012 146.68 KB относно: Преобразуване на Седмична детска градина № 10 „Светлина”, гр. Стара Загора, Седмична детска градина № 24 „Радост”, гр. Стара Загора и Седмична детска градина  № 35 „Свобода”, гр. Стара Загора в Целодневни детски градини.
 
pdfРешение № 337 от 26.07.2012 133.86 KB относно: Даване на предварително съгласие по чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСППЗ за промяна на предназначение на 116,84 кв.м. от имот № 000840 с площ 1 824 кв.м. с НТП „Пасище, мера“ с АОС № 10496, находящ в местността „Карасулука“ землището на село Хрищени, Община Стара Загора.
 
pdfРешение № 338 от 26.07.2012 128.83 KB относно: Даване съгласие  на „Тролейбусни превози” ЕООД  за закупуване на  дизелов автомобил – комби
 
pdfРешение № 339 от 26.07.2012 126.37 KB относно: Анализ на дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 1 януари 2012 г. – 30 юни 2012 г.
 
pdfРешение № 340 от 26.07.2012 140.56 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.1, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара”, заедно с постройките за допълващото застрояване с идентификатори 68850.519.19.5 и 68850.519.19.6 /Кафе аперитив/, по реда на ЗПСК.
 
pdfРешение № 341 от 26.07.2012 207.48 KB относно: Изкупуване на масивна жилищна сграда, находяща се на ул.”Августа Траяна „ № 52, гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 342 от 26.07.2012 135.50 KB относно: Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
 
pdfРешение № 343 от 26.07.2012 213.33 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост в местност „Чанлъка”, землище Стара Загора.
 
pdfРешение № 344 от 26.07.2012 212.46 KB относно: Продажба на УПИ VІ142, кв.2801 по ПУП на гр.Стара Загора.
 
pdfРешение № 345 от 26.07.2012 215.66 KB относно: Продажба на УПИ VІІІ324 и УПИ ІХ325, кв.424„б” по ПУП на гр.Стара Загора.
 
pdfРешение № 346 от 26.07.2012 135.58 KB  относно: Учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя полуподземни гаражи в УПИ I 3001, вкв.9901 по плана на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 347 от 26.07.2012 136.87 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на полуподземни гаражи в УПИ I299, вкв. 150, по плана на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 348 от 26.07.2012 134.51 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 000890, местност „Раденец” по КВС на с. Змейово, община  Стара Загора.
 
pdfРешение № 349 от 26.07.2012 148.82 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 46, с. Хрищени и прекратяване на  съсобственост.
 
pdfРешение № 350 от 26.07.2012 209.98 KB относно: Продажба на земеделска земя – имот № 132001, местност „Варницата” по КВС на с. Пряпорец, община  Стара Загора.
 
pdfРешение № 351 от 26.07.2012 215.08 KB относно: Промяна на границите на новообразувани имоти № 296.175 и № 296.503 в местност „Мечи кладенец”, землище с. Пряпорец и обявяване на част от имот № 296.503 за частна общинска собственост.
 
pdfРешение № 352 от 26.07.2012 135.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 308.149 в землището на с. Лясково, местност „Над гробището”.
 
pdfРешение № 353 от 26.07.2012 134.44 KB относно: Изменение на Решение № 64 от Протокол 5/26.01.2012 г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен  и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
 
pdfРешение № 354 от 26.07.2012 132.64 KB  относно: Изменение на Решение № 64 от Протокол 5/26.01.2012г. съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.
  
pdfРешение № 355 от 26.07.2012 134.91 KB относно: Изменение на Решение № 64, Протокол 5 от 26.01.2012г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионери, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора в частта, касаеща пътуването на пенсионерите, живущи в селата на територията на общината.
 
pdfРешение № 356 от 26.07.2012 137.79 KB относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за  обект: „улица „Капитан Петко войвода-юг“ през имоти по кадастралната карта на град Стара Загора   общинска собственост: № 68850.209.343 - пасище,  № 68850.209.680 - пасище, № 68850.209.684 - пасище,   № 68850.209.682 – пасище  и    имот № 68850.209.891 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение
 
pdfРешение № 357 от 26.07.2012 134.55 KB относно: Проект за подробен устройствен план-  изменение на План за регулация за обект: „Улица Капитан Петко войвода – юг”- промяна на уличната регулация на улица с о.т. 1337 - о.т. 1338 - о.т. 1338а - о.т. 1339а- о.т. 1340 - о.т. 4914 - о.т. 4915 - о.т. 4916 - о.т. 4917 - о.т. 5024 - о.т. 5025 - о.т. 5026 - о.т. 4502а - о.т. 5027 - о.т. 5028 - о.т. 5029 - о.т. 5031 - о.т. 5032 - о.т. 4656 - о.т. 4657 - о.т. 4660 - о.т. 4676, и от о.т. 4677 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 6 - о.т. 6а - о.т. 7 - о.т. 21а - о.т. 21 - о.т. 22 до о.т. 23 на източната регулационна линия по регулационния план на гр. Стара Загора.
 
pdfРешение № 358 от 26.07.2012 128.67 KB относно: Разглеждане докладна записка от управителя на общинското търговско дружество «Тролейбусни превози» ЕООД.
 
pdfРешение № 359 от 26.07.2012 133.85 KB относно: Закриване на маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема.
 
pdfРешение № 360 от 26.07.2012 128.40 KB относно: Промяна на т. 3 от Решение № 239 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет, проведено на 31.05.2012 год. 
 
pdfРешение № 361 от 26.07.2012 133.27 KB относно: Одобряване на план-схема и проект за поставяне на 15 /петнадесет/ броя мемориални плочи около „Паметник на Трета опълченска дружина и подполковник Павел Калитин”, с местонахождение – УПИ № ІІГрадина в кв. 109 Б по плана на гр. Стара Загора - публична общинска собственост.
 
pdfРешение № 362 от 26.07.2012 133.17 KB относно: Одобряване на ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 000780 публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище, мера, от местност КАЗЛЕРА в землището на с.Богомилово за изграждане на „Канализационна помпена станция” за обект: „Битово-фекална канализация с.Богомилово община Стара Загора – ІІІ етап  и  КПСт „Богомилово”.
 
pdfРешение № 363 от 26.07.2012 150.40 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура за битово-фекална канализация, тласкател, водопровод и ел.захранване за обект: „Битово-фекална канализация с.Богомилово община Стара Загора – ІІІ етап  и  КПСт „Богомилово”.
 
pdfРешение № 364 от 26.07.2012 133.85 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.48.37, местност „Каймака”,  землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски ведомствени пътища с идентификационни №№ 68850.65.984; 68850.56.30 и 68850.48.840 – публична общинска собственост.
 
pdfРешение № 365 от 26.07.2012 134.65 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 178005, местност „Карасулука”, землище с. Хрищени, община Стара Загора, през улица /от о.т.417 до о.т.419/; път ІV клас № 000343 – общинска собственост и пасище, мера № 000840 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвано от Община Стара Загора.
 
pdfРешение № 366 от 26.07.2012 130.44 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе на „Външен водопровод за ПИ №№ 084074, 085016, 085017 и 085018, местност „Габрова кория” от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора през полски път № 000216 от КВС землище с. Малка Верея – общинска публична собственост.
 
pdfРешение № 367 от 26.07.2012 132.13 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ във връзка с чл.192, ал.3 от ЗУТ за преминаване до ПИ № 036040, намиращ се в местност „Свракая - кладенеца”, от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора през ПИ № 000122 – храсти, землище с. Борилово – частна собственост на община Стара Загора.
 
pdfРешение № 368 от 26.07.2012 132.87 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване за ПИ № 028003, в местност „При могилата” от КВС на землище с. Бъдеще, община Стара Загора”, през полски път    № 000058, землище с. Бъдеще и улица между о.т.31-о.т.32-о.т.33 по регулационния план на с. Бъдеще – общинска публична собственост.
 
pdfРешение № 369 от 26.07.2012 136.69 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 256.162 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар”, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Стоян Кирков Грудев и Таня Делчева Грудева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7м) – свободно, ниско застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Вилна сграда”.
 
pdfРешение № 370 от 26.07.2012 135.74 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.65.26 от местност „Орта бозалък” в  землището на гр. Стара Загора, собственост на „ШИРОВ” ЕООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сж,одо (смесена за жилищни нужди и обществено и делово обслужване), със средна височина (до 12 метра), свободно основно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 3; минимална озеленена площ – 30%.
 
pdfРешение № 371 от 26.07.2012 140.12 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.224.6 по кадастралната карта на местността „Баш чардак”, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на наследниците на Георги Христов Димитров. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м), свободно ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищно строителство”.

pdfРешение № 372 от 26.07.2012 135.91 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.80.36  - урбанизирана територия, извън регулационните граници на гр. Стара Загора – собственост на „Дончо Попов 09” ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – с височина на застрояване (Н < 10 м) свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,0; минимална озеленена площ – 20%.
 
pdfРешение № 373 от 26.07.2012 139.16 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 259.440 от плана на новообразуваните имоти на  местност „Съборената кюприя”, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Ивайло Иванов Пехливанов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Жилищно строителство”. 
 
pdfРешение № 374 от 26.07.2012 136.19 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване за ПИ №№ 111023, 111024 и 111028  в местността „Комлука”, урбанизирана територия, извън регулационните граници на с. Малка Верея, общ. Стара Загора – собственост на Диан Бонев Господинов и Розалина Вълчанова Бонева. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – с височина на застрояване (Н < 15 м) свободно средно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
 
pdfРешение № 375 от 26.07.2012 136.79 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Водопроводна и канализационна мрежа за поземлени имоти №№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и 108062 от КВС на местност „Атюрен”, землище с. Малка Верея”, община Стара Загора - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, собственост на „Старозагорски имоти”ООД.
 
pdfРешение № 376 от 26.07.2012 136.18 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 37 по неутвърден кадастрален план на местност „Найденови пръти”, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Виолета Мънчева Андонова и Дончо Христов Андонов. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н < 7м) – свободно, ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Вилна сграда”.
 
pdfРешение № 377 от 26.07.2012 138.10 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 049031, местност „Телки тепе”, находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Христо Деянов Маринов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 378 от 26.07.2012 138.98 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на имоти №№ 107053, 107054, 107055, 107056, 107057, 107058, 107059, 107060, 107061, 107062, 107063, 107064, 107065, 107066, 107067, 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082, местност „Атюрен” в землището на с. Малка Верея - собственост на „АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП” ЕООД - урбанизирана територия извън регулационните граници на с. Малка Верея. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Сж,об – смесена, за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности, свободно ниско застрояване (Н < 10 м), със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%.
 
pdfРешение № 379 от 26.07.2012 136.50 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 105026, местност „На края”, извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила – собственост на Иван Неделчев Дончев и Надежда Георгиева Чакърова - Николова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 380 от 26.07.2012 139.36 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001091, местност „Юрта”, находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Преславен – собственост на Иван Христов Генов и Гергана Георгиева Георгиева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м), свободно ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”.
 
pdfРешение № 381 от 26.07.2012 135.85 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 104002 от КВС на местност „Адалъка” - урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора – собственост на Геновева Николова Баръмова. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности,  средно, свободно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% - за изграждане на обект: „Складова база за земеделска продукция”.
 
pdfРешение № 382 от 26.07.2012 136.61 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера” от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора - собственост на Мария Динева Добрева и Добрин Пенчев Добрев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно ниско застрояване – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищни сгради”.