Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 19 от 21.02.2013

Решения от Протокол № 19 от 21.02.2013

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 
pdfРешение № 602 от 21.02.2013 128.24 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - първо четене 
 
pdfРешение № 603 от 21.02.2013 127.74 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - първо четене 
 
pdfРешение № 604 от 21.02.2013 127.97 KB относно: Изготвяне на проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане. 
 
pdfРешение № 605 от 21.02.2013 136.95 KB относно: Одобряване на промени на структурата на Общинска администрация, промени на финансираната численост на персонала в бюджетните дейности от 01.01.2013г.
  
pdfРешение № 606 от 21.02.2013 183.06 KB относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора за 2012г и Проект за бюджета на Общината за 2013г.
  
pdfРешение № 607 от 21.02.2013 224.33 KB относно: Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2013 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК 
 
pdfРешение № 608 от 21.02.2013 132.48 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК
  
pdfРешение № 609 от 21.02.2013 147.93 KB относно: Пътуване на пенсионерите, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
  
pdfРешение № 610 от 21.02.2013 135.08 KB относно: Избор на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Тролейбусни превози“ЕООД 
 
pdfРешение № 611 от 21.02.2013 131.44 KB относно: Създаване на  временната комисия за провеждане на конкурс за Обществен посредник на територията на Община Ст.Загора. 
 
pdfРешение № 612 от 21.02.2013 129.18 KB относно: Съгласуване на годишен план за 2013 година и стратегически план  за периода 2013 - 2015 години на Звеното за „Вътрешен одит” при Община Стара Загора 
 
pdfРешение № 613 от 21.02.2013 148.52 KB относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2013г. на общинските търговски дружества.
 
pdfРешение № 614 от 21.02.2013 130.16 KB относно: Допълване на Решение № 533 от Протокол № 17/2012.2012 на Общински съвет 
 
pdfРешение № 615 от 21.02.2013 138.09 KB относно: Предприемане на действия за подобряване на финансово-икономическото състояние на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Стара Загора“ЕООД 
 
pdfРешение № 616 от 21.02.2013 144.79 KB относно: Одобряване на план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата за с. Яворово през 2013г.
Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2013г. за с. Яворово 
 
pdfРешение № 617 от 21.02.2013 136.49 KB относно: Изкупуване на жилищна сграда , находяща се на ул.“Планинец „1-3, кв. Лозенец, гр. Стара Загора. 
 
pdfРешение № 618 от 21.02.2013 138.30 KB относно: Продажба на общински УПИ ХII 788 кв.Лозенец по плана на град Стара Загора на собственик с учредено и реализирано право на строеж 
 
pdfРешение № 619 от 21.02.2013 137.58 KB относно: Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.123.260 и премостване на част от имот с идентификатор 68850.123.325, землище гр.Стара Загора 

pdfРешение № 620 от 21.02.2013 138.62 KB относно: Промяна предназначението на земеделски земи – общинска собственост с идентификатори 68850.209.694 и 68850.209.682 и пресичане на имот с идентификатор 68850.209.132, землище Стара Загора 
 
pdfРешение № 621 от 21.02.2013 134.71 KB относно: Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Колена, община Стара Загора 
 
pdfРешение № 622 от 21.02.2013 140.73 KB относно: Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с.Пряпорец, община Стара Загора 
 
pdfРешение № 623 от 21.02.2013 133.29 KB относно: Промяна начина на трайно ползване на ПИ с № 68850.63.967 по кадастралната карта на землище на гр. Стара Загора, с площ от 23 560 кв.м. и АОС № 108999 от 20.11.12г. с НТП „Пасище“ 
 
pdfРешение № 624 от 21.02.2013 136.97 KB относно: Изменение на Решение № 394 от Протокол 13/27.09.2012 г. на Общински съвет Стара Загора за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул.„Св. Княз Борис I”№ 104 за нуждите на СНЦ „Съюз на репресираните от комунистическия терор в Република България”. 
 
pdfРешение № 625 от 21.02.2013 129.37 KB относно: Изменение на решение 565 от Протокол 18 / 3101.2013 г.  в т3 относно срока на работната група. 
 
pdfРешение № 626 от 21.02.2013 128.70 KB относно: Преименуване на местности с чужди турско-арабски имена в община Стара  Загора и създаване на Временна комисия за извършване на промяната. 
 
pdfРешение № 627 от 21.02.2013 135.41 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 205.73 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора 
 
pdfРешение № 628 от 21.02.2013 135.82 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 205.81 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора. 
 
pdfРешение № 629 от 21.02.2013 135.51 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 258.90 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора. 
 
pdfРешение № 630 от 21.02.2013 133.88 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 026002, 027021 - извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община Ст. Загора.
  
pdfРешение № 631 от 21.02.2013 134.83 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от поземлен имот № 387 по неутвърден кадастрален план, извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора.
  
pdfРешение № 632 от 21.02.2013 135.03 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от поземлен имот № 482 по неутвърден кадастрален план, извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора. 
 
pdfРешение № 633 от 21.02.2013 141.25 KB относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – Изменение на Плана за регулация за УПИ VIIЖС,ПГ И КОО, улица о.т. 899 – 896 – 896а – 898а; улица  о.т. 869а – 896а; улица  о.т. 869а – 898а; улица  о.т. 5073 – о.т. 5074; улица о.т. 871 – о.т. 869а; и План за застрояване за УПИ  XII5370 и новообразуваните УПИ XIII и УПИ XIV от кв.318 по плана на гр. Стара Загора
  
pdfРешение № 634 от 21.02.2013 138.79 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот № 149, с проектен № 487 от землището на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Живка Стоилова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н < 7м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6; минимална озеленена площ – 50%,  за изграждане на обект: „Вилна сграда”. 
 
pdfРешение № 635 от 21.02.2013 137.52 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 256.21, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Петър Василев Цаклев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н < 7м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,6; минимална озеленена площ – 50%,  за изграждане на обект: „Вилна сграда”. 
 
pdfРешение № 636 от 21.02.2013 137.79 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.3 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Георги Боянов Няголов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда 
 
pdfРешение № 637 от 21.02.2013 138.32 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.89 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Златка Иванова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”. 
 
pdfРешение № 638 от 21.02.2013 137.86 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.111 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Радослав Стефанов Дичев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”. 
 
pdfРешение № 639 от 21.02.2013 137.76 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.207 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Николай Добрев Чорлев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”. 
 
pdfРешение № 640 от 21.02.2013 137.96 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 298.46 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Димитър Минков Петков. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н < 10м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда”. 
 
pdfРешение № 641 от 21.02.2013 138.09 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.136.312 – урбанизирана територия, извън регулационните граници на гр. Стара Загора, собственост на „МОНТАЖНИК ББ“ ООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп - за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, свободно средно застрояване (Н < 15м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%. 
 
pdfРешение № 642 от 21.02.2013 135.52 KB относно: Проект за подробен устройствен план -  План за регулация за  поземлени имоти №№ 000025, 000026, 000028, 000019, 001022, 000024, 000226, 000245 и 000348  по КВС на с. Загоре, община Стара Загора 
 
pdfРешение № 643 от 21.02.2013 134.45 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора, през имоти с идентфикационен №№ 68850.33.894; 68850.34.12 и 68850.35.29 - селскостопански, горски, ведомствени пътища - собственост на община  Стара Загора. 
 
pdfРешение № 644 от 21.02.2013 138.40 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77476.507.163 – урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Хрищени, община Стара Загора – собственост на „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности, със средна височина на застрояване (Н < 15 м), свободно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; мин. озеленена площ – 20%