Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 25 от 26.09.2013

Решения от Протокол № 25 от 26.09.2013

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

 

pdfРешение № 878 от 26.09.2013129.92 KB относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ – първо четене.

pdfРешение № 879 от 26.09.2013259.10 KB относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене

pdfРешение № 880 от 26.09.2013141.58 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2013 година.

pdfРешение № 881 от 26.09.2013134.97 KB относно: Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2014 - 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

pdfРешение № 882 от 26.09.2013133.29 KB относно: Одобряване на промени в структурата и увеличение числеността на Общинска администрация и на местните бюджетни дейности извън Общинска администрация , считано от 01.10.2013г.

pdfРешение № 883 от 26.09.2013138.22 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск", Компонент 2 „Грижи за деца в риск" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014г.

pdfРешение № 884 от 26.09.2013139.46 KB относно: Даване на съгласие на Община Стара Загора за сключване на партньорски споразумения, съгласно изискванията на Финансовия механизъм на ЕИП, както с български публични институции, така и с партньори от страните – донори /Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн, Исландия/, във връзка с изпълнение на проектно предложение на Програма BG06 „Деца и младежи в риск", Компонент 2 „Грижи за деца в риск".

pdfРешение № 885 от 26.09.2013128.88 KB относно: Отмяна на Решение № 704, отразено в Протокол № 21 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 16.05.2013г. 

pdfРешение № 886 от 26.09.2013141.57 KB относно: Издаване на запис на заповед от община Стара Загора в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 24/226/00321 от 23.04.2013г. по мярка 226 за Проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, Община Стара Загора", сключен между Община Стара Загора и ДФ „Земеделие"  – Разплащателна агенция.

pdfРешение № 887 от 26.09.2013132.51 KB относно: Приемане на Декларация от група общински съветници.

pdfРешение № 888 от 26.09.2013143.7 KB относно: Приемане на Декларация, касаеща проекта за промяна на Закона за вероизповеданията.

pdfРешение № 889 от 26.09.2013133.49 KB относно: Отмяна на решение 877/ 25.07.2013. на Общински съвет Стара Загора

pdfРешение № 890 от 26.09.2013136.73 KB относно: Промяна на Решение № 492 по Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Стара Загора проведено на 29 ноември 2012 година

pdfРешение № 891 от 26.09.2013137.72 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот частна общинска собственост представляващ «Ромския културен център» за нуждите на Второ РУ «Полиция» - Стара Загора

pdfРешение № 892 от 26.09.2013137.51 KB относно: Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Иван Ценков Цанков починал на 01.10.2012год. за дете – Дария Иванова Цанкова, родена на 16.04.2012год.

pdfРешение № 893 от 26.09.2013132.59 KB относно: Предложение за решение по молбата на Станка Иванова Димитрова, с постоянен адрес: Стара Загора, ул."Георги Райчев"№17, до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

pdfРешение № 894 от 26.09.2013143.66 KB относно: Предложение за предоставяне за ползване на имот, частна общинска собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.277.1.4, намираща се в сграда №1, с идентификатор 68850.505.277.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.277, сградата находяща се в град Стара Загора, на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов №2, за ползване от СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ - КОБРА", с ЕИК от регистър БУЛСТАТ:833171696, вписано в регистъра на СНЦ при Окръжен съд град Стара Загора, с решение № по ф.д. 3216/1994г. по описа на същия съд, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, езеро „Загорка".

pdfРешение № 895 от 26.09.2013141.62 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с идентификатор 68850.515.69 на СНЦ „Екстрийм клуб – Стара Загора" и за стопанисване и експлоатация на монтирани и изградени рампи и съоръжения.

pdfРешение № 896 от 26.09.2013141.19 KB относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ „МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ" – гр. Стара Загора

pdfРешение № 897 от 26.09.2013129.62 KB относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора".

pdfРешение № 898 от 26.09.2013127.62 KB относно: Присъждане на награда „Стара Загора".

pdfРешение № 899 от 26.09.2013142.17 KB относно: Предоставяне на имот- частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче"- Стара Загора

pdfРешение № 900 от 26.09.2013136.93 KB относно: Провеждане на конкурс за управител на „Ученическо хранене" ЕООД.

pdfРешение № 901 от 26.09.2013136.14 KB относно: Провеждане на конкурс за управител на „Обредни  дейности" ЕООД.

pdfРешение № 902 от 26.09.2013137.36 KB относно: Провеждане на конкурс за управител на „Автосервиз на здравни заведения" ЕООД.

pdfРешение № 903 от 26.09.2013136.14 KB относно: Провеждане на конкурс за управител на „Мересев" ЕООД.