Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 25-продължение от 31.10.2013

Решения от Протокол № 25-продължение от 31.10.2013

Attention: open in a new window. PDFprintemail

pdfРешение № 904 от 31.10.2013149.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709,ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА от кв. 830; УПИ VI-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ от кв. 823 и УПИ X-6710,ОБЩ. от кв. 831 и План за застрояване на новообразуваните: УПИ IX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XII-6750; УПИ XIII-6747; УПИ XIV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 - кадастрален район 513 от кв.„Бедечка", във връзка със Заявление рег.№ 19-05-1-104 от 31.05.2013г.

pdfРешение № 905 от 31.10.2013133.04 KB относно: Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с №006013 по КВС на с. Пряпорец, Община Стара Загора с площ от 4,133 дка. и АОС /публична/ № 11859 от 12.06.2013 г. с НТП „ Пасище, мера".

pdfРешение № 906 от 31.10.2013141.58 KB относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот V195, кв. 12 „Зора" по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 907 от 31.10.2013139.64 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІV5233, кв. 256 по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 908 от 31.10.2013140.08 KB относно: Продажба на новообразувани имоти, находящи се в местност «Клисаджик», землище на гр. Стара Загора

pdfРешение № 909 от 31.10.2013137.24 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІІ45, кв.3 по плана на с.Лясково, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 910 от 31.10.2013137.23 KB относно: Продажба на общински имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност «Тетрата», землище с. Богомилово, община Стара Загора

pdfРешение № 911 от 31.10.2013135.75 KB относно: Продажба на общински имот с № 056001, местност «Долчините», землище с. Елхово, община Стара Загора

pdfРешение № 912 от 31.10.2013138.01 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот ХІV977, кв. 89, по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

pdfРешение № 913 от 31.10.2013134.98 KB относно: Покупка на имоти - частна собственост

pdfРешение № 914 от 31.10.2013134.39 KB относно: Прекратяване на съсобственост в кв. 39, „Голиш", гр. Стара Загора

pdfРешение № 915 от 31.10.2013136.06 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ286, кв. 3 по ПУП на с. Лозен

pdf Решение № 916 от 31.10.2013136.76 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ513, кв.68 по ПУП на с.Змейово, общ.Стара Загор 

pdfРешение № 916 А от 31.10.2013212.49 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І97, кв.14 по ПУП на с.Остра Могила, общ.Стара Загора

pdfРешение № 917 от 31.10.2013135.74 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V49, кв. 16 по ПУП на с. Загоре

pdfРешение № 918 от 31.10.2013136.22 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV625, кв. 32 по ПУП на с. Богомилово

pdfРешение № 919 от 31.10.2013137.79 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ112, кв. 95 по ПУП на с. Хрище

pdfРешение № 920 от 31.10.2013131.58 KB относно: Предварително съгласие за прокарване трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти с номера № 030011, № 030012, № 030013, № 030014, № 030015 и № 030016, землище с. Колена, общ. Стара Загора – през поземлен имот № 000110 – полски път – собственост на Община Стара Загора.

pdfРешение № 921 от 31.10.2013135.01 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.217.38", през ПИ с идентификатор 68850.218.53 и ПИ с идентификатори 68850.218.714 – за селскостопански, горски, ведомствен път от КК на гр. Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег.и.10-07-447 от 01.08.2013г.

pdfРешение № 922 от 31.10.2013136.79 KB относно: Предварително съгласие за преминаване на: „Външно ел. захранване за ПИ № 102022, землище с. Ракитница" през ПИ № 000072 – „За селскостопански горски ведомствен път", ПИ № 000172 и ПИ № 000276 – „Депо за битови отпадъци /сметище/" и ПИ № 000195 – „пасище" общинска публична собственост, във връзка със Заявление рег. и. 10-01-5611/30.08.2013г.

pdfРешение № 923 от 31.10.2013137.23 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.78.890; 68850.78.313 от КК на землище – Стара Загора и ПИ № 000626 от КБС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-353 / 02.09.2013г.

pdfРешение № 924 от 31.10.2013135.89 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.197 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-171 от 21.08.2013год.

pdfРешение № 925 от 31.10.2013136.34 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 000473 от КВС на землището на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-169/ 20.08.13г. на „Унитех" ООД – гр.Ст. Загора.

pdfРешение № 926 от 31.10.2013134.18 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за застрояване за ПИ № 016024 и ПИ № 016041 от КВС на землището на с. Калитиново, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-158/ 30.07.2013год.

pdfРешение № 927 от 31.10.2013136.85 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.78.891 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-165/ 08.08.2013год

pdfРешение № 928 от 31.10.2013135.58 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.326 от кадастралната карта /КК/ на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-173/ 22.08.2013год.

pdfРешение № 929 от 31.10.2013139 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № I ЖСиГ от кв. 632-"Железник" по плана на гр. Ст. Загора и План за застрояване за новообразуваните: УПИ № XXIV1017 от кв. 633-„Железник" и УПИ № XXV1019 от кв. 632-„Железник", във връзка със Заявление № 19-06-148/ 12.07.2013год.

pdfРешение № 930 от 31.10.2013136.98 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация за УПИ V5187а, и улица с о.т. 945б - о.т.945в в кв.9 "Индустриален" по регулационния план на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 931 от 31.10.2013139.23 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 000888 от КБС на землище с. Змейово, община Стара Загора, собственост на ДГЦ – Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-01-5357/20.08.2013г

pdfРешение № 932 от 31.10.2013137.86 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори: 68850.508.1, 68850.508.2, 68850.508.3, 68850.508.4, 68850.508.5, 68850.508.6, 68850.508.7, 68850.508.8, 68850.508.9, 68850.508.10, 68850.508.11, 68850.508.12, 68850.508.13, 68850.508.14, 68850.508.15, 68850.508.16, 68850.508.17, 68850.508.18, 68850.508.19, 68850.508.20, 68850.508.21, 68850.508.22, 68850.508.23, 68850.508.24, 68850.508.25, 68850.508.27, 68850.508.28, 68850.508.29, 68850.508.30, 68850.508.31, 68850.508.32, 68850.508.33, 68850.508.34, 68850.508.35, 68850.508.36, 68850.508.37, 68850.508.38, 68850.508.39, 68850.508.42, 68850.508.51, 68850.508.52, 68850.508.54, 68850.508.55, 68850.508.56, 68850.508.57, 68850.508.58, 68850.508.59, 68850.508.60, 68850.508.61, 68850.508.62, 68850.508.63, 68850.508.64, 68850.508.66, 68850.508.67, 68850.508.68, 68850.508.69, 68850.508.70, 68850.508.71, 68850.508.72 и 68850.508.73 от кад. район 508 и ПИ с идентификатори: 68850.529.2 и 68850.529.3 от кад. район 529 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-361/ 04.09.2013

pdfРешение № 933 от 31.10.2013136.94 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – изменение на ПРЗ на кв. №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 в „Индустриална зона-изток", „Индустриална зона-запад" и жк "АПК" по плана на гр. Ст. Загора, във връзка със Заявление р.и 10-33-360/ 04.09.2013г

pdfРешение № 934 от 31.10.2013138.58 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 258.3 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Красимир Стефанов Янакиев – за изграждане на обект: „Жилищна сграда", във връзка със Заявление вх. № 94-К-03550-5 от 17.09.2012 год

pdfРешение № 935 от 31.10.2013135.58 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 028053 от КВС на землище с. Могила, общ. Стара Загора, за изграждане на обект „Автомобилен парк"- във връзка със Заявление рег.№ 68-00-1608-2 от 10.10.2012год. на "ПИР-ИМПЕКС" ЕООД, гр. Стара Загора.

pdfРешение № 936 от 31.10.2013137.92 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – канализационно отклонение за заустване на отпадни води от ПИ №№ 118007, 118008 и 118009 от землище с. Пряпорец, община Стара Загора, с обща дължина на трасето от 3,48 м, във връзка със Заявление рег.№ 19-05-1-52/ 18.03.2013г. на „Нибострой-Босолов" ООД.

pdfРешение № 937 от 31.10.2013138.02 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 032037 и ПИ № 000163 - землище с. Малко Кадиево,общ. Ст.Загора - «Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград», във връзка със Заявление рег.и 19-05-1-122 от 18.06.2013г. на «Булгартрансгаз» ЕАД.

pdfРешение № 938 от 31.10.2013136.8 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.46.951 и ПИ с идентификатор 68850.46.952 от КК на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-05-1-50/14.032013г.

Питания.