Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 29 от 30.01.2014

Решения от Протокол № 29 от 30.01.2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

pdfРешение № 1080 от 30.01.2014131.00 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 1081 от 30.01.2014134.29 KB относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 1082 от 30.01.2014129.89 KB относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли – декември 2013 г.

pdfРешение № 1083 от 30.01.2014128.73 KB относно: Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 1084 от 30.01.2014689.38 KB относно: Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост през 2014г.

pdfРешение № 1085 от 30.01.2014129.97 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2014г.

pdfРешение № 1086 от 30.01.2014135.38 KB относно: Даване на съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект: "Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1858 г.", гр. Стара Загора".

pdfРешение № 1087 от 30.01.2014168.37 KB относно: Избор на управител на „ Мересев" ЕООД.

pdfРешение № 1088 от 30.01.2014167.79 KB относно: Избор на управител на „Обредни дейности „ЕООД

pdfРешение № 1089 от 30.01.2014131.72 KB относно: Именуване на улица на територията на град Стара Загора

pdfРешение № 1090 от 30.01.2014133.75 KB относно: Дарение на имот частна общинска собственост в с. Малка Верея на Старозагорска Света Митрополия.

pdfРешение № 1091 от 30.01.2014134.49 KB относно: Предоставяне за управление на имот публична общинска собственост с площ 60 000 кв.м., находящ се в гр. Стара Загора, парк „Митрополит Методи Кусев"

pdfРешение № 1092 от 30.01.2014141.29 KB относно: Отдаване под наем след тръжна процедура на обособени части публична общинска собственост, представляващи: „Бюфет – публика" /от119.29кв.м./, на ниво +0.00 /второ етажно ниво/ и „Бюфет – артисти" с прилежащите към него склад – бюфет и склад - офис /от общо 98.25 кв.м./, на ниво +3.38 /трето етажно ниво/, находящи се в сграда „Народна опера", гр.Стара Загора, бул.„Митрополит Методи Кусев" №30, представляваща по кадастрална карта сграда с идентификатор 68850.515.2.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.515.2

pdfРешение № 1093 от 30.01.2014135.90 KB относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ: три броя помещения, с обща застроена площ от 53,00 кв.м. и тоалетен възел със застроена площ 6,00 кв.м, находящи се в югоизточния ъгъл на третия етаж от триетажна масивна сграда, в поземлен имот с пл. № 299 и пл. № 300 в кв. 37, съгласно АОС № 01663 / 17.09.2001г. – сграда на Кметство, с. Калояновец, Община Стара Загора.

pdfРешение № 1094 от 30.01.2014143.30 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ, Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ І Дом за деца, кв.38, с. Дълбоки /бивш дом за деца и юноши/, Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

pdfРешение № 1095 от 30.01.2014135.82 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VIIсонс,кв. 23 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора.

pdfРешение № 1096 от 30.01.2014141.09 KB относно: Продажба на общинско жилище, апартамент № 19, находящ се на бул. „Никола Петков" № 49, ет.3 на настанен в него наемател

pdfРешение № 1097 от 30.01.2014141.62 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в кв."Кольо Ганчев", гр. Стара Загора

pdfРешение № 1098 от 30.01.2014140.79 KB относно: Продажба на имоти с №№ 080180, 150060, 210050 и 280130 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора

pdfРешение № 1099 от 30.01.2014139.08 KB относно: Продажба на имоти с №№ 005039, 017031 и 017041 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лясково, община Стара Загора

pdfРешение № 1100 от 30.01.2014137.4 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000258 и 031008 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Маджерито, община Стара Загора

pdfРешение № 1101 от 30.01.2014144.11 KB относно: Продажба на имоти с №№ 047006, 048111, 063015, 073005, 073006, 073007 и 105003 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

pdfРешение № 1102 от 30.01.2014139.66 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000890, 033001, 082012 и 123017 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

pdfРешение № 1103 от 30.01.2014140.42 KB относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и санитарен възел в УПИ VI 362,363 кв. Лозенец по ПУП на гр. Стара Загора/ имот с идент.№ 68850.512.4428/

pdfРешение № 1104 от 30.01.2014136.3 KB относно: Прекратяване на собственост в УПИ VII398,кв. 41 по ПУП на с. Оряховица, общ. Стара Загора.

pdfРешение № 1105 от 30.01.2014134.92 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ447, кв.50 по ПУП на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора

pdfРешение № 1106 от 30.01.2014134.66 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V127, кв.52 по ПУП на с.Християново, общ.Стара Загора

pdfРешение № 1107 от 30.01.2014134.16 KB  относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ150, кв.12а по ПУП на с.Ново село, общ.Стара Загора

pdfРешение № 1108 от 30.01.2014133.61 KB относно: Предложение за решение по молбата на Eлена Атанасова Боюклиева, с постоянен адрес: гр.Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

pdfРешение № 1109 от 30.01.2014139.86 KB относно: Частично изменение на ПУП – ПР в кв. 1518, кв. „Три чучура-юг", гр. Стара Загора

pdfРешение № 1110 от 30.01.2014133.92 KB относно: Одобряване на план- схема за поставяне на два броя навеси за автоспирка върху общ. терен в УПИ №VI Градина от кв.6 – по плана на гр.Стара Загора.

pdfРешение № 1111 от 30.01.2014134.93 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 251.136 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-256 от 26.11.2013год.

pdfРешение № 1112 от 30.01.2014135.16 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 255.88 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-262 от 05.12.2013год.

pdfРешение № 1113 от 30.01.2014135.06 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 255.124 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-263 от 05.12.2013год.

pdfРешение № 1114 от 30.01.2014135.44 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 312.71 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-209 от 15.10.2013 год.

pdfРешение № 1115 от 30.01.2014135.29 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 064050 от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-266 от 12.12.2013 год.

pdfРешение № 1116 от 30.01.2014135.87 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.16 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-255/ 26.11.13 г. на „ТРАК" ЕООД

pdfРешение № 1117 от 30.01.2014140.08 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: "Обследване на канализационна мрежа на гр. Стара Загора и изготвяне на план за нейната рехабилитация, което да гарантира съвместимостта й с новоизградената ГПСОВ", подобект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ПРОФИЛ I НА КВ. "ЗОРА".

pdfРешение № 1118 от 30.01.2014135.43 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 038001 от КВС на землище с. Борилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-267 от 13.12.2013 год.

pdfРешение № 1119 от 30.01.2014136.09 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.65.27 от кадастралната карта /КК/ на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-7/ 08.01.2013 год.

pdfРешение № 1120 от 30.01.2014136.45 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 259.211 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-05-1-117 от 05.06.2013 год.

pdfРешение № 1121 от 30.01.2014134.91 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за поземлени имоти с номера №№ 030011, 030012, 030013, 030014, 030015 и 030016 в землището на с. Колена, община Стара Загора.

pdfРешение № 1122 от 30.01.2014140.01 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.217.38 - землище гр. Стара Загора; Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.217.38 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1123 от 30.01.2014134.61 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 057005, през улица с о.т.245 – о.т.323 и ПИ № 000109 – полски път от землище с. Дълбоки, община Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и.10-01-8363/ 21.12.2013г.