Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 3 от 24.11.2011

Решения от Протокол № 3 от 24.11.2011

Attention: open in a new window. PDFprintemail


pdfРешение № 5 от 24.11.201190.9 KB  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2011 г.

pdfРешение № 6 от 24.11.201193.55 KB  относно: Спешни и неотложни ремонти на учебни, детски и социални заведения
 
pdfРешение № 7 от 24.11.201190.97 KB  относно: Дарение на УПИ Х-за параклис, в кв.19 по плана на село Колена, на Старозагорската Света Митрополия
 
pdfРешение № 8 от 24.11.201182.29 KB  относно: Определяне на представител от Общински съвет Стара Загора в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора
 
pdfРешение № 9 от 24.11.201186.43 KB  относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
 
pdfРешение № 10 от 24.11.201190.25 KB относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в дружества със смесено участие.

pdfРешение № 11 от 24.11.201188.19 KB  относно: Избор на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенцията за регионално развитие – Стара Загора.

pdfРешение № 12 от 24.11.2011 86.15 KB  относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора"

pdfРешение № 13 от 24.11.201189.42 KB  относно: ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ: „Канализация за района на СБА и КПСт"СБА", град Стара Загора", „Битово-фекална канализация - ІІ етап на с. Богомилово, Община Стара Загора", „Битово-фекална канализация - ІІІ етап на с. Богомилово, Община Стара Загора и КПСт"Богомилово", „Канализация на кв."АПК" - град Стара Загора", „Отливен канал VІІ на ДПVІІ-3 град Стара Загора" за ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ.
 
pdfРешение № 14 от 24.11.201192.76 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 046011 в местността „Стопански двор", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Ново село – собственост на Лидия Желязкова Николова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 15 от 24.11.201195.32 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 041004 и идентификационен № 70202.41.4 по кадастралната карта в местността „Сиртарда", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Сулица – собственост на Здравка Димитрова Стоева и Ангелина Янчева Христова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда"

pdfРешение № 16 от 24.11.201193.61 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 000502 в местността „Ала баир", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Богомилово – собственост на Димо Иванов Чакалов и Диан Бонев Господинов от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 17 от 24.11.2011 138.53 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 008146 и идентификационен № 68850.8.146 по кадастралната карта в местността „Дъбрава", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Илия Велков Илиев и Теодора Иванова Кавърджиклиева от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешение № 18 от 24.11.2011142.09 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 196, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти в местността „Съборената кюприя"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Христо Грудев Алтънски, Милен Динев Иванов и Красимир Божидаров Дечев от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешение № 19 от 24.11.2011136.46 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 069001 в местността „Гозева могила", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея – собственост на „Агрохит"ООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123687711. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
 
pdfРешение № 20 от 24.11.2011139.54 KB  относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 77476.507.7 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии на площадката на „Агробиохим", землище с.Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „Кремък" ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от Митко Петров Йорданов, ЕИК 831404223. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (предимно производствена) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 1,0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала" в ПИ с идентификационен № 77476.507.7 по кадастралната карта в землище с.Хрищени, община Стара Загора. 
 
pdfРешение № 21 от 24.11.2011139.63 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 77476.507.42 по кадастралната карта, находящ се извън урбанизираните територии на площадката на „Агробиохим", землище с.Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „Кремък" ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от Митко Петров Йорданов, ЕИК 831404223. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (предимно производствена) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 1,0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала" в ПИ с идентификационен № 77476.507.42 по кадастралната карта в землище с.Хрищени, община Стара Загора.