Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 30 от 13.02.2014

Решения от Протокол № 30 от 13.02.2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
pdfРешение № 1124 от 13.02.2014145.4 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене

pdfРешение № 1125 от 13.02.2014129.90 KB относно: Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора –първо четене

pdfРешение № 1126 от 13.02.2014124.05 KB относно: Пътуване на пенсионерите, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 1127 от 13.02.2014141.33 KB относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2013 година

pdfРешение № 1128 от 13.02.2014177.91 KB относно: Приемане на бюджета за 2014 година на Община Стара Загора

pdfРешение № 1129 от 13.02.2014146.07 KB относно: Продажба на имоти с №№ 011015; 011016; 011017; 011018; 011019; 011020; 011021 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

pdfРешение № 1130 от 13.02.2014140.56 KB относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Стара Загора

pdfРешение № 1131 от 13.02.2014140.08 KB относно: Продажба на имоти с №№ 013011, 021009, 030028 и 032047- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора

pdfРешение № 1132 от 13.02.2014140.38 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000611, 023002, 039024 и 061028- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Михайлово, община Стара Загора

pdfРешение № 1133 от 13.02.2014141.25 KB относно: Продажба на имоти с №№ 015037, 023007, 023008 и 024021 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Могила, община Стара Загора

pdfРешение № 1134 от 13.02.2014139.65 KB относно: Продажба на имоти с №№ 000150, 000190 и 000405 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

pdfРешение № 1135 от 13.02.2014147.51 KB относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопанска дейност, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.515.15.1.20 находящ се на бул. „Руски" № 44 в гр. Стара Загора , Община Стара Загора, по реда на ЗПСК

pdfРешение № 1136 от 13.02.2014139.39 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V3233, кв."Възраждане"- кв.6601 по ПУП на град Стара Загора ( идент. № 68850.503.233 )

pdfРешение № 1137 от 13.02.2014138.57 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68850.503.494.1.24, с площ 187.05 кв.м, находящ се в срада №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.503.494, по кадастралната карта и регистри, одобрени със заповед №РД-18-65 от 30.05.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК

pdfРешение № 1138 от 13.02.2014137.39 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68850.513.521.3.49, с площ 46.43 кв.м, находящ се в сграда №3, в гр. Стара Загора, ул.„Ген.Столетов" № 149, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.513.521, по кадастралната карта и регистри, одобрени със заповед №РД-18-43 от 25.05.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК.

pdfРешение № 1139 от 13.02.2014135.86 KB относно: Даване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – промяна на План за регулация – обособяване на четири броя УПИ в нов квартал 2а за ПИ 000170 по КВС на землището на с. Калитиново, с цел отново включване на изключен от регулация имот във връзка със заявление вх. № 19-06-10/09.01.2014г. и заявление вх. № 10-01-7844/29.11.2013г.

pdfРешение № 1140 от 13.02.2014136.48 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ №№ 203.37, 203.38, 203.39 и 203.49 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-276 от 30.12.2013 год.

pdfРешение № 1141 от 13.02.2014135.62 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 256.84 от плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 13.01.2014 год.

pdfРешение № 1142 от 13.02.2014135.81 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257.319 от плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-3 от 02.01.2014 год.

pdfРешение № 1143 от 13.02.2014135.77 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.417 от КВС на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-4 от 06.01.2014 год.

pdfРешение № 1144 от 13.02.2014135.11 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.8.145 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-269 от 13.12.2013 год.

pdfРешение № 1145 от 13.02.2014137.81 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на ПУП – Парцеларен план за изместване и преобразуване на въздушни ел. проводи 20 KV „Слънце" и „Родина" в подземни ел. проводи 20 KV в участъка между ЖР – стълб № 31 и № 33, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-6/07.01.2014г.

pdfРешение № 1146 от 13.02.2014135.18 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.3.5 от кадастралната карта на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-16/ 15.01.2014 г.

pdfРешение № 1147 от 13.02.2014136.21 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ № 083363 от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-274 от 21.12.2013 год.

pdfРешение № 1148 от 13.02.2014137.67 KB относно: Разрешение за възлагане изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на „Пътна връзка за обект: „Път I - 5 „Летище Стара Загора - АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80 - напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10" в землището на с. Загоре, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-7954 от 04.12.2013 г.

pdfРешение № 1149 от 13.02.2014139.32 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.123.2 от КК на землище гр. Стара Загора, за изграждане на обект „Бензиностанция"- във връзка със Заявление рег. № 19-05-1-189 от 14.11.2013 год.

pdfРешение № 1150 от 13.02.2014138.67 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване на ПИ № 005001, през ПИ № 000702 – полски път от КВС на землище с. Богомилово, община Стара Загора - общинска публична собственост, във връзка със Заявление р.и. 10-01-144/ 08.01.2014 г.

pdfРешение № 1151 от 13.02.2014136.67 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост с площ 143 кв.м в землището на с. Горно Ботево, Община Стара Загора.