Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 7 от 29.03.2012

Решения от Протокол № 7 от 29.03.2012

Attention: open in a new window. PDFprintemailpdfРешение № 106 от 29.03.2012 130.73 KB относно: Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 107 от 29.03.2012 469.14 KB относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 108 от 29.03.2012 126.58 KB относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 109 от 29.03.2012 128.67 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм.

pdfРешение № 110 от 29.03.2012 131.76 KB относно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2012 г. на общински търговски дружества.

pdfРешение № 111 от 29.03.2012 131.24 KB относно: Подкрепа с Декларация на Инициативния комитет за канонизация на мъчениците от Стара Загора, а избити от турската войска през 1877 година.

pdfРешение № 112 от 29.03.2012 1.61 MB относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 год.

pdfРешение № 113 от 29.03.2012 157.41 KB относно: Промяна на регулацията в кв.442 „в", гр. Стара Загора и дарение на имот - частна общинска собственост.

pdfРешение № 114 от 29.03.2012 146.25 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ПФК Берое Стара Загора" ЕАД върху част от имот – публична общинска собственост – Стадион „Берое".

pdfРешение № 115 от 29.03.2012 142.29 KB относно: Кандидатстване по реда на чл. 4, ал. 5, т. 4 от Наредба № 20 от 7 Юли 2008 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и предварително съгласие за промяна на предназначението на имот - публична общинска собственост.

pdfРешение № 116 от 29.03.2012 214.40 KB относно: Обявяване на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост.

pdfРешение № 117 от 29.03.2012 138.95 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот и сгради находящи се на бул. „Руски" 54 на Областен съвет на БЧК - Стара Загора

pdfРешение № 118 от 29.03.2012 133.20 KB относно: Прекратяване на договор за концесия №671/04.05.2005 г. за предоставяне на обект „Спортен комплекс – с. Горно Ботево" на СНЦ „ФК ЛЕВСКИ – СТАРА ЗАГОРА"

pdfРешение № 119 от 29.03.2012 136.08 KB относно: Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 120 от 29.03.2012 133.46 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 110005 в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

pdfРешение № 121 от 29.03.2012 144.02 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора

pdfРешение № 122 от 29.03.2012 135.11 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ I529 в кв.14, с. Змейово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 123 от 29.03.2012 136.61 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ IІІ общ. в кв.69, с. Змейово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 124 от 29.03.2012 135.10 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 68850.143.422, землище гр.Стара Загора

pdfРешение № 125 от 29.03.2012 135.10 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 68850.143.423, землище гр.Стара Загора

pdfРешение № 126 от 29.03.2012 137.36 KB относно: Продажба на УПИ ІV 5104, кв.455-г по ПУП на гр.Стара Загора.

pdfРешение № 127 от 29.03.2012 136.31 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 045022, местност „Желязкова кория" по КВС на с. Елхово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 128 от 29.03.2012 136.20 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 045023, местност „Желязкова кория" по КВС на с. Елхово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 129 от 29.03.2012 138.14 KB относно: Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 306.49 в землището на гр. Стара Загора, местност „Кафтанджийски кладенец".

pdfРешение № 130 от 29.03.2012 130.30 KB относно: Учредяване на допълнително право на строеж за пристройка към съществуващ гараж в имот с идент.№ 68850.514.489 (УПИ І489,за групово жил.стр-во, кв.27 по ПУП на гр.Стара Загора)

pdfРешение № 131 от 29.03.2012 129.38 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки в имот с идент.№ 68850.515.543 (УПИ ІІкжс и пг кв.34 по ПУП на гр.Стара Загора).

pdfРешение № 132 от 29.03.2012 129.21 KB относно: Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи 2 броя гаражи и кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора).

pdfРешение № 133 от 29.03.2012 136.22 KB относно: Промяна на имотната граница между новообразувани имоти № 314.89 и № 314.90 в местност „По реката", землище с. Лясково

pdfРешение № 134 от 29.03.2012 133.52 KB относно:Промяна предназначението на част от полски път с № 000239, землище с. Загоре, община Стара Загора.

pdfРешение № 135 от 29.03.2012 136.87 KB относно: Промяна предназначението на част от полски пътища с №№ 68850.68.26 и 68850.69.21, землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 136 от 29.03.2012 136.49 KB относно: Отдаване под наем на „Кафе сладкарница", публична общинска собственост находящ се на бул." Руски" № 27.

pdfРешение № 137 от 29.03.2012 136.03 KB относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се на ул.»Ген.Столетов» № 60 на СНЦ « Български футболен съюз»

pdfРешение № 138 от 29.03.2012 132.54 KB относно: Отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост в с. Сладък кладенец, за съоражения за далекосъобщители услуги

pdfРешение № 139 от 29.03.2012 149.46 KB относно: Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2012 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК

pdfРешение № 140 от 29.03.2012 131.91 KB относно: Предоставяне на общинското дружество „Мересев" ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване.

pdfРешение № 141 от 29.03.2012 711.06 KB относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 142 от 29.03.2012 134.33 KB относно: Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с.Братя Кунчеви, Община Стара Загора.

pdfРешение № 143 от 29.03.2012 135.84 KB относно: Промяна на Договор за наем на обект публична общинска собственост, с АОС № 00202 от 18.05.1998 год., находящ се в гр. Стара Загора, кв. 127, парц. I, на ул. „Ангел Кънчев" № 82 и представляващ част от сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев"

pdfРешение № 144 от 29.03.2012 128.40 KB относно: Избор на пълномощен представител и заместник пълномощен представител на Община Стара Загора в общото събрание на Асоциация „Общински гори"

pdfРешение № 145 от 29.03.2012 151.59 KB относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект: Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010- 2013) Мярка 2) Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за София – град и шестте големи града съгласно класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Русе) и Мярка 5) Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление.

pdfРешение № 146 от 29.03.2012 134.70 KB относно: Допускане на поправка на техническа грешка в Протокол № 6 от заседание на Общински съвет, проведено на 16.02.2012г., в частта касаеща Решение № 101.

pdfРешение № 147 от 29.03.2012 124.80 KB относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2011 година.

pdfРешение № 148 от 29.03.2012 171.97 KB относно: Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора

pdfРешение № 149 от 29.03.2012 125.55 KB относно: Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2012г.

pdfРешение № 150 от 29.03.2012 129.12 KB относно: Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Иван Митев Михов.

pdfРешение № 151 от 29.03.2012 141.42 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на поземлени имоти с кадастрални номера № 107023, № 107028, № 107029, № 107030 и № 107031, находящи се извън урбанизираните територии в местност „Старата река", землище с. Змейово, общ. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на Янка Ганчева Драгиева и Динко Тенев Тамахкяров. С изменението на плана за застрояване в имотите се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 50%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%.
Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Еднофамилна триетажна жилищна сграда с допълващо застрояване – двуетапно строителство" в поземлен имот с кадастрален № 107031, местност „Старата река", землище с. Змейово, общ. Стара Загора.

pdfРешение № 152 от 29.03.2012 139.48 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 105014 находящ се извън урбанизираните територии в местността „Под Медвен" в землището на село Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „СТАР ИНН"ООД, гр.София, представлявано от Фанка Трайкова Виткова, ЕИК 121410459. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп (обществено обслужващи и производствени дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 2,0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Склад за едрогабаритни резервни части" в ПИ с кадастрален № 105014, местност „Под Медвен", землище с.Хрищени, община Стара Загора.

pdfРешение № 153 от 29.03.2012 139.42 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 214004 в местността „Мустанска чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец – собственост на Ваня Захариева Бодурова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) –свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 154 от 29.03.2012 139.44 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 033010 в местността „Мустанска чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец – собственост на Ваня Захариева Бодурова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) –свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 155 от 29.03.2012 138.51 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 092036 в местността „Джене дере", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на Пенка Минчева Лукич. С плана за застрояване в имота се установява промишлена устройствена зона – Пп – с малка височина на застрояване (Н < 10 м) свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% - за изграждане на обект: „Производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения".

pdfРешение № 156 от 29.03.2012 137.27 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 70202.44.7 по кадастралната карта в местността „До село", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Сулица – собственост на Трифон Иванов Минчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) –свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 157 от 29.03.2012 138.65 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.234.806 по кадастралната карта в местността „Зора", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Павел Петков Динев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) –свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 158 от 29.03.2012 139.15 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 048030 в местността „Алваджи кайнак", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея – собственост на „Чакалов"ЕООД, гр.Стара Загора, булстат 123754131. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) –свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 159 от 29.03.2012 144.89 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с проектен № 045012 – образуван от ПИ № 045011 в местността „Скендерлийски път", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Бъдеще, община Стара Загора – собственост на „МОБИЛТЕЛ"ЕАД гр.София – представлявано от Йозеф Винацер. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н < 38м) –свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 30%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 0,2 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Базова станция SZR 0133.A00 – Petrovo Nova"на „Мобилтел" ЕАД - София.

pdfРешение № 160 от 29.03.2012 138.20 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 023034 в местността „Грашкия път", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Колена – собственост на Марийка Тодорова Колева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) –свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 161 от 29.03.2012 137.57 KB относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Отливен канал на дъждопреливник VІІ-3" с диаметър Ø2400, преминаващо през имот с идентификатор 68850.161.435 по кадастралната карта и регистри на град Стара Загора с начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение на територията- земеделска, публична общинска собственост.

pdfРешение № 162 от 29.03.2012 131.88 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на поземлен имот № 018006, местност „Мустанска чешма", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора" през полски пътища №000199 И №000634 – публична собственост на Община Стара Загора.

pdfРешение № 163 от 29.03.2012 131.27 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване за имот № 106051, местност „Атюрен", с. Малка Верея, Община Стара Загора" през полски път №000113 – собственост на Община Стара Загора.

pdfРешение № 164 от 29.03.2012 133.88 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.200.9, местност „Сейрекова нива", по кадастралната карта на Стара Загора" през полски път № 68850.200.33 – собственост на Община Стара Загора.

pdfРешение № 165 от 29.03.2012 133.78 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на ПИ № 259.440 по план на новообразуваните имоти, местност „Съборената кюприя", землище Стара Загора" през улица № 259.9517 – собственост на Община Стара Загора

pdfРешение № 166 от 29.03.2012 138.77 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на урбанизирана територия извън регулационните граници на гр.Стара Загора, обхващаща поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.215.60; 68850.215.61; 68850.215.62 - собственост на „МИКС-ТРАНСПОРТ" ООД и част от поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.215.136; 68850.215.698 –собственост на Община – Стара Загора в местността „Кимикли алан" по кадастралната карта на землището на гр.Стара Загора. С планът за регулация на територията на имоти с идентификационни №№: 68850.215.60; 68850.215.61; 68850.215.62 се обособяват три урегулирани поземлени имота: УПИ І60,56; УПИ ІІ62 и УПИ ІІІ61 в новообразувания кв.738. Осигурява се достъпът до имотите, както следва: а/ разширява се съществуващата улица, като от част от имоти с идентификационни №№: 68850.215.136; 68850.215.698 се образува локално платно; б/ върху част от поземлен имот с идентификационен №: 68850.215.61 се обособява задънена улица – тупик от осова точка 448б до осова точка 4448в.

pdfРешение № 167 от 29.03.2012 144.35 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обекти в ПИ идентификационен № 77476.507.163 на площадката на бившето „Агробиохим" АД, землище с. Хрищени, с обща дължина на кабел CpH (20 kV) от 392 м, от които 16 м са въздушни и 376 м са подземно положени. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб № 21/63 от Извод «Каучук» отклонение за МТП «АГРОИН» от ПС «Кольо Ганчев», намиращ се на границата на имот № 000523, представляващ полски път, собственост на Община Стара Загора; следва въздушен участък от 16 м до нов ЖР стълб, намиращ се в имот № 000155, представляващ напоителен канал, собственост на МЗГ-ХМС, след което преминава подземно в границите на сервитута на напоителния канал до предвидения нов БКТП, намиращ се в имот с идентификационен № 77476.507.163, в землището на с. Хрищени, собственост на «БалБок Инженеринг» АД.

pdfРешение № 168 от 29.03.2012 235.89 KB относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора - второ четене.

pdfРешение № 169 от 29.03.2012 157.86 KB относно: Даване на съгласие за осигуряване на собствено финансово участие по проект «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора», с който Община Стара Загора кандидатства по схема BG161PO001/1.5-03/2011 «Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)