Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 8 от 26.04.2012

Решения от Протокол № 8 от 26.04.2012

Attention: open in a new window. PDFprintemail


pdfРешение № 170 от 26.04.2012 268.54 KB относно: Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – второ четене. 

pdfРешение № 171 от 26.04.2012 204.47 KB относно: Приемане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – първо четене. 

pdfРешение № 172 от 26.04.2012 203.08 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 173 от 26.04.2012 229.88 KB относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм – второ четене.

pdfРешение № 174 от 26.04.2012 208.25 KB относно: Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Стара Загора.


pdfРешение № 175 от 26.04.2012 232.56 KB относно: Приемане на „Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Стара Загора."

pdfРешение № 176 от 26.04.2012 131.84 KB относно: Избор на членове на комисията по безопастност на движението по пътищата при Община Стара Загора, от състава на ОбС Стара Загора

pdfРешение № 177 от 26.04.2012 208.70 KB относно: Даване съгласие за продължаване на договора за управление за срок от три години на управителя на „Център за кожновенерически заболявания – Стара Загора" ЕООД.

pdfРешение № 178 от 26.04.2012 206.12 KB относно: Допълване с нови обекти на Плана за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2012 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК

pdfРешение № 179 от 26.04.2012 211.80 KB относно: Допълване на Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК

pdfРешение № 180 от 26.04.2012 136.28 KB относно: Изваждане от Списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК на общинското участие и от Плана за работа на ОбАП гр. Стара Загора за 2012г. на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ Іодо в кв.20, с.Оряховица община Стара Загора, /бивш „Младежки дом"/.

pdfРешение № 181 от 26.04.2012 216.14 KB относно: Предоставяне на сграда – Младежки дом, с. Оряховица на Фондация „Миню Балкански" с. Оряховица

pdfРешение № 182 от 26.04.2012 218.15 KB относно: Доброволна делба на имот с идент. № 68850.512.929 (УПИV929 в кв. 34"Лозенец") и имот с идент. № 68850.512.928 (УПИІХ928 кв. 34"Лозенец") гр. Ст. Загора.

pdfРешение № 183 от 26.04.2012 215.34 KB относно: Продажба на общински урегулиран поземлен имот VІІІ28 кв.4 по ПУП на с.Горно Ботево, общ.Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 184 от 26.04.2012 137.24 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 258.424 в землището на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 185 от 26.04.2012 136.00 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 302.933 в землището на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 186 от 26.04.2012 211.28 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 304.607 в землището на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 187 от 26.04.2012 212.12 KB относно: Продажба на имот – частна общинска собственост № 304.703 в землището на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 188 от 26.04.2012 236.19 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора.

pdfРешение № 189 от 26.04.2012 140.23 KB относно: Продажба на УПИ ІV954, кв.37 - „Голиш" по ПУП на гр.Стара Загора.

pdfРешение № 190 от 26.04.2012 139.79 KB относно: Продажба на УПИ ХІV 5216, кв.5 „Индустриален" по ПУП на гр.Стара Загора.

pdfРешение № 191 от 26.04.2012 216.41 KB относно: Продажба на УПИ ХІІ 5215, кв.5 „Индустриален" по ПУП на гр.Стара Загора.

pdfРешение № 192 от 26.04.2012 214.48 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 028007, местност „Чалти алан" по КВС на с. Калояновец, община Стара Загора.

pdfРешение № 193 от 26.04.2012 207.70 KB относно: Създаване на Временна комисия за промяна на статута на спортно училище „Тодор Каблешков".

pdfРешение № 194 от 26.04.2012 212.55 KB относно: Избор на представители на Общински съвет Стара Загора, които да бъдат включени в заповедта на Кмета на Общината, за попълване на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 195 от 26.04.2012 209.84 KB относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 – 2013 г.", „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 – 2015 год." и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011 – 2020 год."

pdfРешение № 196 от 26.04.2012 202.51 KB относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2012г.

pdfРешение № 197 от 26.04.2012 205.55 KB относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2012г.

pdfРешение № 198 от 26.04.2012 250.88 KB относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2011г.

pdfРешение № 199 от 26.04.2012 207.84 KB относно: Присъждане на наградата „Анастасия Тошева".

pdfРешение № 200 от 26.04.2012 213.11 KB относно: Именуване на улици на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 201 от 26.04.2012 349.04 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензирани спортни клубове.

pdfРешение № 202 от 26.04.2012 216.72 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост – Стадион „Берое" на СНЦ „Клуб лека атлетика Берое" гр. Стара Загора, като точка 32.

pdfРешение № 203 от 26.04.2012 132.83 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 204 от 26.04.2012 232.99 KB относно: Приемане на вътрешни правила за работата на Постоянната комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет Стара Загора.

pdfРешение № 205 от 26.04.2012 212.38 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „външно ел захранване на поземлен имот № 301.275 по плана на новообразуваните имоти на землище – ст. Загора, местност „Асанов трап", през ПИ №№ 505.513; 505.514 – за второстепенна улица; ПИ № 506.592 – за друг вид застрояване и ПИ № 506.9516 – за друг вид озеленени площи, по неодобрен план на новообразуваните имоти в землище с. Малка Верея; полски път № 301.9505 по плана на новообразуваните имоти на землище – Ст. Загора, местност „Асанов трап" и местен път № 68850.301.942 по кадастралната карта на град Стара Загора – общинска собственост

pdfРешение № 206 от 26.04.2012 207.62 KB относно: Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за трасе на: „външно ел захранване за поземлен имот № 140028 по КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора, местност „Зад Бетера", през пасище № 000584, собственост на община Стара Загора

pdfРешение № 207 от 26.04.2012 209.44 KB относно: Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за трасе на: „външно ел захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.121.38 по кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, местност „Герена", през полски път с идентификационен № 68850.121.250, собственост на Община Стара Загора.

pdfРешение № 208 от 26.04.2012 210.63 KB относно: Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „канализация на поземлени имоти №№ 099013; 099014; 099015; 099016; 099017; 099018; 099019; 099020; 099021; 099022; 099023; 099024; 099025; 099026; 099027; 099028; 099029; 099030; 099031; 099032; 099033; 099034 по КВС на землище с. Малка Верея през селскостопански горски ведомствени пътища №№ 000111; 000113 – общинска публична собственост.

pdfРешение № 209 от 26.04.2012 140.33 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 005002 от КВС на местност „Аджалар", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово – собственост на Станимира Жекова Колева и Николай Жеков Колев. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно основно застрояване – със предложените в плана за застрояване нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 0,8 ; минимална озеленена площ – 50% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 210 от 26.04.2012 215.80 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 099011 от КВС на местност „Тарла бахча", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово, Община Стара Загора – собственост на „Пи Ес Ай" АД. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности, с малка височина на застрояване (Н < 10 м), свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% - за изграждане на обект: „Мелница за каменно брашно".

pdfРешение № 211 от 26.04.2012 212.84 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 62.70 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята", извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Илия Николов Колев и Диляна Тенева Колева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 212 от 26.04.2012 138.90 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 302.46 по плана на новообразуваните имоти на местност „Стаев трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора – собственост на Ангел Вълков Ангелов. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% – за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 213 от 26.04.2012 214.73 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 259.219 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Иван Генчев Стоянов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 10м) – свободно основно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; за изграждане на обект: „Жилищна сграда".

pdfРешение № 214 от 26.04.2012 214.58 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обект «Жилищна сграда», намираща се в поземлен имот № 259.361, по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабел от 51 м. Трасето започва от съществуваща въздущна мрежа НН, минаваща през полски път № 259.9515 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", в землището на гр. Стара Загора - общинска публична собственост.

pdfРешение № 215 от 26.04.2012 218.24 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 000233 от КВС на землище с. Маджерито, находящ се извън урбанизираните територии в землището на село Маджерито, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „ЕВРОПЕТРОЙЛ"ЕООД, гр. Бургас, представлявано от Жечо Иванов Маринов, ЕИК 201770504. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп (обществено обслужващи и производствени дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Комплексна автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан, автомивка и обслужваща сграда в имот № 000233, землище с. Маджерито, община Стара Загора".