Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Решения Архив Решения 2011 - 2015 Решения от Протокол № 9 от 31.05.2012

Решения от Протокол № 9 от 31.05.2012

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

pdfРешение № 216 от 31.05.2012 174.61 KB относно:Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – второ четене.


pdfРешение № 217 от 31.05.2012 126.34 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – първо четене.

pdfРешение № 218 от 31.05.2012 129.64 KB относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31. 03. 2012 г.

pdfРешение № 219 от 31.05.2012 187.99 KB относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капиала и разпределение на печалбата.

pdfРешение № 220 от 31.05.2012 143.56 KB относно: Сключване на анекс към Договор № 2277/12.07.2007 г., между „Булгартабак-трейдинг" АД и Община Стара Загора.

pdfРешение № 221 от 31.05.2012 145.89 KB относно: Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, насрочено на 20.06.2012 г. и при липса на кворум – 05.07.2012 г.

pdfРешение № 222 от 31.05.2012 133.90 KB относно: Приемане на Обръщение до Председателя на Народното събрание, Председателя на ПК по регионална политика и местно самоуправление и всички парламентарни групи, за иницииране на законодателна промяна, касаеща възстановяване на досега действащия регламент на чл.3, ал.2 от ЗМСМА.

pdfРешение № 223 от 31.05.2012 129.40 KB относно: Упълномощаване Кмета на Община Стара Загора за изграждане на детска градина в УПИ III1213, Държавен архив и библиотека в кв. 45 по плана на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 224 от 31.05.2012 129.54 KB относно: Изменение на Решение 170/26.04.2012 г. в частта чл.41, т.1, т. 1.1, т.1.2., съгласно Заповед № РД-09-230 на Областния управител.

pdfРешение № 225 от 31.05.2012 183.37 KB относно: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

pdfРешение № 226 от 31.05.2012 136.46 KB относно: Създаване на Приют за безстопанствени животни – Стара Загора като ново звено във функция „Други дейности по икономиката", дейност „Приюти за безстопанствени животни", считано от 01.06.2012 година.

pdfРешение № 227 от 31.05.2012 150.66 KB относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2012 година.

pdfРешение № 228 от 31.05.2012 133.52 KB относно: Изменение на Решение 64 от Протокол 5/26.01.212г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора, в частта, касаеща ученици и студенти.

pdfРешение № 229 от 31.05.2012 135.80 KB относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 3 броя МПС за нуждите на ОД на МВР – Стара Загора

pdfРешение № 230 от 31.05.2012 133.75 KB относно: Предоставяне на имот No 72, находящ се в УПИ V Парк "Дъбова гора, кв. 19 по плана на Старозагорски бани.

pdfРешение № 231 от 31.05.2012 134.41 KB относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се на ул. „Св. Княз Борис" № 43 на СНЦ „Съюз на инвалидите в България".

pdfРешение № 232 от 31.05.2012 144.28 KB относно: Преместване на училища на територията на Община Стара Загора.

pdfРешение № 233 от 31.05.2012 135.31 KB относно: Предоставяне на общинска спортна база за ползване от СК „Спортен риболов"

pdfРешение № 234 от 31.05.2012 137.71 KB относно: Обявяване на обект в сграда с идентификатор 68850.512.489.1.1 находящ се на ул. „Витоша" № 23 за частна общинска собственост.

pdfРешение № 235 от 31.05.2012 133.52 KB относно: Промяна на ПУП – ПР в кв. 9, с. Люляк и обявяване на част от улица с ОТ 83-85 за частна общинска собственост.

pdfРешение № 236 от 31.05.2012 126.29 KB относно: Промяна на регулацията в кв.18, „Индустриален", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост.

pdfРешение № 237 от 31.05.2012 133.05 KB относно: Изкупуване на имот с идентификатор 68850.523.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 238 от 31.05.2012 205.17 KB относно: Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Драгомир Динев Драганов, като наследник на Трифон Стоянов Трифонов, бивш жител на гр.Стара Загора, за издаване на решение за обезщетение с равностойна земя на основание чл.10б,ал.2,т.1 от ЗСПЗЗ.

pdfРешение № 239 от 31.05.2012 211.96 KB относно: Продажба на общински поземлен имот с идент.№68850.143.424 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора (Местност „Герена") на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 240 от 31.05.2012 218.23 KB относно: Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора.

pdfРешение № 241 от 31.05.2012 212.31 KB относно: Продажба на земеделска земя - имот с № 201.9, местност „Кошарите", с. Елхово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 242 от 31.05.2012 203.94 KB относно: Продажба на общински имот с № 000709, местност „Ишекър" по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.

pdfРешение № 243 от 31.05.2012 210.54 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 244 от 31.05.2012 137.84 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

pdfРешение № 245 от 31.05.2012 137.10 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

pdfРешение № 246 от 31.05.2012 137.37 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

pdfРешение № 247 от 31.05.2012 136.35 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

pdfРешение № 248 от 31.05.2012 136.13 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

pdfРешение № 249 от 31.05.2012 137.48 KB относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.

pdfРешение № 250 от 31.05.2012 136.34 KB относно: Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермер, отглеждащ преживни животни в землището на с.Самуилово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 251 от 31.05.2012 135.08 KB относно: Отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Загоре и с.Кирилово, Община Стара Загора.

pdfРешение № 252 от 31.05.2012 528.07 KB относно: Приемане на Програма „Синди"- „Здрави деца в здрави семейства".

pdfРешение № 253 от 31.05.2012 128.13 KB относно: Преименуване на местности с чужди турско-арабски имена в Община Стара Загора и създаване на временна комисия за извършване на промяната.

pdfРешение № 254 от 31.05.2012 126.60 KB относно: Именуване на обществена сграда в гр. Стара Загора

pdfРешение № 255 от 31.05.2012 132.42 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за преминаване на трасе на „Външен водопровод за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000374, 000375 и 000378, местност „Шумата" от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора през полски пътища №№ 063020; 000283 и път ІV клас № 000282 от КВС землище с. Малка Верея – общинска публична собственост.

pdfРешение № 256 от 31.05.2012 135.92 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377 и 000378 в местност „Шумата" от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора през полски път № 000283 от КВС на землище с. Малка Верея и улица (от т.1 до т.2) по регулационния план на с. Малка Верея – общинска публична собственост

pdfРешение № 257 от 31.05.2012 133.06 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 036040, намиращ се в местност „Свракая - кладенеца", от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, през ПИ № 000122 – храсти и полски път № 000121 от КВС на землище с. Борилово – собственост на Община Стара Загора.

pdfРешение № 258 от 31.05.2012 130.97 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.137.5, намиращ се в местност „Герена" от кадастралната карта на землище - Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.137.292 от кадастралната карта на землище – Ст. Загора, представляващ полски път – общинска публична собственост.

pdfРешение № 259 от 31.05.2012 131.84 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.137.22, находящ се в местност „Герена" от кадастралната карта на землище - Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.137.292 от кадастралната карта на землище - Стара Загора, представляващ полски път – общинска публична собственост.

pdfРешение № 260 от 31.05.2012 133.12 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 078001, намиращ се в местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора, през полски път № 000239 и път ІV клас № 000259 от КВС на землище с. Загоре – общинска публична собственост.

pdfРешение № 261 от 31.05.2012 134.30 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 085071, намиращ се в местност „Ханчето", през местен път № 002881 от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора – общинска публична собственост.

pdfРешение № 262 от 31.05.2012 131.85 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 048033, 048118, 048119, 048120, 048121, 048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127, 048128 и 048129, намиращи се в местност „Алваджи кайнак" от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора през полски пътища №№ 000199, 048031 от КВС на землище с. Малка Верея – общинска публична собственост

pdfРешение № 263 от 31.05.2012 137.34 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.171.46, местност „Берекет могила" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „Макс" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно средно застрояване, с височина на застрояване Н < 12 м, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „База за съхранение на селскостопанска продукция и техника".

pdfРешение № 264 от 31.05.2012 135.23 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.207.16, местност „Герена" в землището на гр. Стара Загора, собственост на Неделчо Колев Неделчев. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно ниско застрояване, с височина на застрояване Н < 10 м, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Автосервиз".

pdfРешение № 265 от 31.05.2012 137.27 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.232.53 - собственост на „Елдикс" ООД; Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.232.43 - собственост на „Динел" ООД; Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.232.5 - собственост на „Елдикс" ООД - урбанизирана територия извън регулационните граници на гр. Стара Загора. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, със средна височина на застрояване (Н < 15 м), като между ПИ с идентификатор 68850.232.53 и ПИ с идентификатор 68850.232.43 се установи свързано застрояване, а в ПИ с идентификатор 68850.232.5 – свободно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% .

pdfРешение № 266 от 31.05.2012 136.90 KB относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Външен водопровод за поземлени имоти №№ 099013, 099014, 099015, 099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029, 099030, 099031, 099032, 099033, 099034, 099005, 099006, 099007, 099008, 099009, 099010, 099011 от КВС на землище с. Малка Верея", с начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, собственост на Васил Николаев Станчев, Иван Димов Чакалов, Николай Иванов Андонов, Диан Бонев Господинов, Мирослава Господинова Стръмска и Христо Деянов Маринов.

pdfРешение № 267 от 31.05.2012 137.94 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 001670, местност „Бой сой", от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 215.427 м. Трасето започва от стълб № 67/18 на извод «Змеево», преминава подземно през поземлени имоти №№ 001610; 001612 – иглолистни дървесни видове и горски пътища № 003580 от КВС на землище с. Змейово – частна държавна собственост и достига до приемо – предавателна станция на «БТК» АД, намираща се в имот № 001670, местност „Бой сой" от КВС на землище с. Змейово.

pdfРешение № 268 от 31.05.2012 135.11 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.211.32 и имот с идентификатор 68850.211.33, местност „Курбанова чешма" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, собственост на „РАДО РС" ЕООД и Паулина Иванова Терзиева. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Об – за обществено и делово обслужване, свързано средно застрояване, с височина на застрояване Н < 15 м, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,0; минимална озеленена площ – 20%.

pdfРешение № 269 от 31.05.2012 133.98 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.213.7, местност „Кимикли алан" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, собственост на Ивайло Душков Иванов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно високо застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.

pdfРешение № 270 от 31.05.2012 140.65 KB относно: Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.121.38, местност „Герена" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела – 120.61 м. Трасето започва от нов ЖР стълб, тип ОМ 951 между стълб №4 и стълб №5 на извод 20Кv Коларово, към П/С "Кольо Ганчев", гр.Стара Загора, преминава през общински път с идентификационен № 68850.121.250 и достига до имот с идентификационен № 68850.121.38, местност „Герена", землище гр. Стара Загора, собственост на Минко Петков Михайлов, с учредено право на строеж на «ЕВРО ПРОДЖЕКТ» ООД.