Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Конкурси Конкурс за избор на управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания" ЕООД, Стара Загора

Конкурс за избор на управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания" ЕООД, Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 63, ал.З от Закона за лечебните заведения, във връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, Решение № 8/26.11.2015г. на Общински съвет Стара Загора обявява Конкурс за избор на управител на ''Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания" ЕООД, ЕИК 000812172, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Армейска" 11.

Изисквания към кандидатите:

1.Да притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно квалификационна степен магистър по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
2.Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист, като притежаващите образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина, да имат придобита специалност.
З.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4.Да разработят и представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишнен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандадатие.
2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
3.Събеседване с кандидатите.

Необходими документи:

Документите се подават в запечатан плик, надписан с името на лечебното заведение, името на кандидата, адрес и телефон за връзка. В този плик са поставени два запечатани плика, плик № 1 и плик № 2, със съдържание както следва:

Плик №1 съдържа следните документи:
1.Заявление за участие в конкурса.
2.Заверено копие от диплома за завършено висше образование.
3.Заверено копие от документ за придобита специалност.
4.Заверено копие от документ удостоверяващ придобита специалност по „Здравен мениджмънт" или квалификация по „Здравен мениджмънт" със записан хорариум.
5.Документ за трудов стаж или копие от трудова книжка /осигурителна книжка/.
6.Свидетелство за съдимост – оригинал.
7.Декларация от участниците в конкурса, че са запознати с конкурсната документация и условията на конкурса.

Плик № 2 съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Информация относно структурата, бюджета, числеността, щатното разписание на лечебното заведение, информация относно темите - предмет на събеседване с кандидатите, както и проект на договор за възлагане на управлението на лечебното заведение се получават до 08.01.2016г. в стая № 405 на Община Стара Загора, с адрес бул."Цар Симеон Велики" 107.

Документите се подават от 8.30 до 17.30 часа в стая № 405 на Община Стара Загора, с адрес бул."Цар Симеон Велики" 107, в срок до 12.01.2016г.

Конкурсът ще се проведе на 13.01.2016г., от 10.00 часа, в зала № 2 на Община Стара Загора, с адрес бул."Цар Симен Велики" 107.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 042/614635 - стая 405 и тел.042/614871 - отдел „Здравеопазване и социални дейности", Община Стара Загора.