Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Конкурси Конкурс за заемане на длъжността Директор на общинските детски градини ЦДГ № 2 "Зорница", №3 "Ян Бибиян", №7 "Светулка" и №20 "Мир"

Конкурс за заемане на длъжността Директор на общинските детски градини ЦДГ № 2 "Зорница", №3 "Ян Бибиян", №7 "Светулка" и №20 "Мир"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.37, ал.1 и ал.6 от Закона за народната просвета, Община Стара Загора

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Директор" на общинските детски градини:

1. ЦДГ №2 „Зорница" – гр. Стара Загора
2. ЦДГ №3 „Ян Бибиян" – гр. Стара Загора
3. ЦДГ №7 „Светулка" – гр. Стара Загора
4. ЦДГ №20 „Мир" – гр. Стара Загора

1. Кратко описание на длъжността:
Директорът планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, образователно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

2. Изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Висше образование: магистър.
2.2. Професионална квалификация: „Предучилищна педагогика" или „Предучилищна педагогика и начална педагогика".
2.3. Професионален опит: по специалностите по т. 2.2 : не по-малко от 5 /пет/ години.
2.4. Да отговаря на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета: да не е лишаван по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия; да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
2.5. Да притежава необходимите компетентности като съвкупност от знания, административни, организационни , комуникативни умения и отговорности; мотивация и умения за справяне с конфликти.
2.6. Да не e в конфликт на интереси.
2.7. Да познава законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието. Да познава европейските принципи и правила, отговорности и права.

3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Стара Загора.
- Допускане до конкурс по документи.
- Представяне на насоките за развитие на детската градина за период от 2 години.
- Беседа по представената програма, законовите и подзаконовите нормативни документи в системата на образованието, прилагане на европейските политики.
- Решаване на казуси.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните направления:
1. Програма за развитие на детската градина – до 20 т.
2. Ключови компетентности за успешна личностна и професионална реализация, познания за нормативните документи-до 30т.
3. Познаване на националните и европейските политики за повишаване качеството на образованието-до 20т.
4. Резултати от поставените казуси-до 30т.

Общо точки – до 100 т.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
- Документ за самоличност / копие/;
- Професионална биография /CV/;
- Копия от документи за: завършена степен и специалност на висшето образование, придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност/според изискванията на длъжността/;
- Копиe от трудова книжка и документ / служебна бележка /, удостоверяващ професионалния опит по специалността.
- Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор" на общинска детска градина.
- Свидетелство за съдимост / в срок на валидност/;
- Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
- Програма за развитие на детската градина за период от 2 години - 5 екземпляра, запечатани в плик. На плика се изписват трите имена на кандидата,адрес и телефон за връзка.


5. Място на работа :
Община Стара Загора
ЦДГ №2 „Зорница" – гр. Стара Загора
ЦДГ №3 „Ян Бибиян" – гр. Стара Загора
ЦДГ №7 „Светулка" – гр. Стара Загора
ЦДГ №20 „Мир" – гр. Стара Загора


6. Срок за подаване на документи :
6.1 До 30 календарни дни от датата на публикуване на обявата / обявата се публикува във вестник „Старозагорски новини/.
При подаване на копия от документите кандидатите следва да представят и оригиналите за съответствие.


7. Място за подаване на документи:
7.1. Община Стара Загора,бул. „Цар Симеон Велики" №107 ет.7, стая 707


8. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в отдел: „Образование" стая №707, ет.7 на Община Стара Загора.
Съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на Община Стара Загора.
За справки тел. 042/614 866, 042/614867