Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Конкурси Конкурс за заемане на длъжността началник на сектор "Отчитане на разходи"

Конкурс за заемане на длъжността началник на сектор "Отчитане на разходи"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

Община Стара Загора, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 36-ДСл от 12.12.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавен служител, при следните условия:

I. Конкурсът се обявява за длъжността:
     Началник на сектор Сектор „Отчитане на разходи"
     Отдел „Счетоводство",
     Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности"
     Община Стара Загора
     Брой работни места за които се обявява конкурсът - 1 работно място.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
     1. Образование: Висше
     2. Степен на образование - Бакалавър;
     3. Професионален опит: 3 години и/или
     4. Минимален ранг за заемане на длъжността: III младши;

III. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     1. Познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя /Закон за счетоводството, Закон за устройство на държавния бюджет, всички нормативни и подзаконови нормативни актове/
     2. Професионален опит в областта на бюджетното счетоводство и бюджетно планиране;
     3. Професионална квалификация икономика, специалност Счетоводство;
     4. Компютърна грамотност;
     5. Да притежават: управленска компетентност, работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, професионална компетентност;

IV. Начин на провеждане на конкурса:
     Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
     1. Тест;
     2. Интервю.

V. Документи за участие в конкурсната процедура:
     Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
     1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
     2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е оставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да  заема длъжността, за която кандидатства;
     3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
     4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
     5. Документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации при наличие на такива.

VI. Границите на основната заплата, определена за длъжността:от 380 до 900 лв.

VII. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
     Реализиране политиката на Общината за ефективно и ефикасно постигане на финансовите й цели, в съответствие на съществуващото законодателство и съобразно компетенциите и задълженията, които изпълнява, като Началник на сектор "Отчитане на разходи". Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността на сектора. Участва във дейностите по формирането, отчитането и контрола на разходите извършвани в Общината за правилното изготвяне на месечните, тримесечните и годишни касови и счетоводни отчети. Обобщава и контролира разходните касови и счетоводни отчети и на всички второстепенни и третостепенни разпоредители с кредити. Участва в годишните и извънредни инвентаризации на активи. Участва при съставянето на финансовите планове и разчети, отчетите за касовото изпълнение на бюджета, програмно ориентирания бюджет, баланса, съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство.

VIII. Място и срок за подаване на документите за участие:
     Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 10 дневен срок от датата на публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №107, ет.4, стая №401, Отдел „Човешки ресурси" от 08.30 ч. до 17.30 ч. Краен срок за подаване на документи - 02.01.2016 год.

IX. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на:
     1. Информационното табло на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №107" - Партер
     2. Електронната страница на Община Стара Загора на адрес: www.starazagora.bg  Телефон за информация: 042/614-631; 042/614-633.