Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Конкурси Конкурс за заемане на длъжността "Социален работник" - 3 броя в Екип по приемна грижа към Община Стара Загора

Конкурс за заемане на длъжността "Социален работник" - 3 броя в Екип по приемна грижа към Община Стара Загора

Attention: open in a new window. PDFprintemail

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, Заповед № 10-00-2711/17.12.2015г. на Кмета на общината и Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-66/11.12.2015г. между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване" и Община Стара Загора за изпълнението на Проект „Приеми ме 2015" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015", финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0132-C01

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „Социален работник" – 3 броя в Екип по приемна грижа
към Община Стара Загора

І. Характер на дейността
1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата „Приемна грижа".
2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата „Приемна грижа" и ги прилага в работата с приемните семейства.
3. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
4. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.
5. Работи в тясно сътрудничество с отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" обслужващ територията на съответната община.
6. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
7. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси" 2014-2020г.
8. Участва в обучения.
9. Участва при провеждане на екипни срещи.
10. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
11. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

ІІ. Изисквания към кандидатите
1. Образование – Висше, минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър "
2. Специалност – „Социални дейности", „Психология", „Социална педагогика", „Специална педагогика "
3. Професионален опит в сферата на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа".
4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.
5. Опит при работа в екип.
6. Да е български гражданин.
7. Да не е осъждан, с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
8. Да не е лишен от правото да упражнява професията си
9. Да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса.
1. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
2. Събеседване.

ІV. Необходими документи за допускане до конкурс:
1. Заявление за участие в конкурс docxпо образец.
2. Документ за самоличност (копие)
3. Документ за завършено висше образование по посочените специалности (копие)
4. Професионална автобиография docxпо образец
5. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка или друг официален документ, удостоверяващ трудовия стаж, професионалния опит и заеманите длъжности.
6. Мотивационно писмо
7. Декларация по образец docxпо образец
8. Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда docxпо образец
9. Декларация по Закона за личните данни docxпо образец

V. Срок и място на подаване на документите
Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата в „Личен състав" на Отдел „Здравеопазване и социални дейности", Община Стара Загора, ет. 7, стая 712 в запечатан плик, на който са посочени трите имена и адрес за кореспонденция с кандидата.


Допълнителна информация относно конкурса на тел. 042/614 872.