Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Архив

Обществени поръчки

Title Filter 

41 Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора Friday, 14 February 2014
42 Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция Friday, 14 February 2014
43 Отваряне на Ценови оферти на обществена поръчка, с предмет: „Изработване работен проект за ремонт и ремонт/рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ система в гр. Стара Загора" Thursday, 13 February 2014
44 Отваряне на Ценови оферти на обществена поръчка, с предмет: „Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора" Thursday, 13 February 2014
45 Доставка на охладено трупно свинско месо за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора Thursday, 06 February 2014
46 Абонаментно сервизно техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи за автомати за продажба на талони за кратковременно паркиране Wednesday, 29 January 2014
47 Изграждане на подпорна стена и реконструкция на пътен участък – 260 м, с. Колена – с. Люляк, Община Стара Загора Tuesday, 21 January 2014
48 Отваряне на Ценови оферти за обществена поръчка с предмет: Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" Thursday, 16 January 2014
49 Доставка и засаждане на цветя и цветен разсад за нуждите на Община Стара Загора Wednesday, 15 January 2014
50 Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Стара Загора Thursday, 09 January 2014
51 Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” Monday, 06 January 2014
52 Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2014г. Monday, 06 January 2014
53 Извършване на одит на проект "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОП "Регионално развитие" за периода 2014-2020 г." Wednesday, 18 December 2013
54 Избор на изпълнител за публичност на проект "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие за периода 2014-2020 г. Tuesday, 17 December 2013
55 Отваряне на Ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора" Monday, 16 December 2013
56 Изработване на работни инвестиционни проекти в 16 обособени позиции в рамките на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОП "Регионално развитие" за периода 2014-2020 г." Friday, 13 December 2013
57 Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детски заведения в гр. Стара Загора Thursday, 14 November 2013
58 Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа гр. Стара Загора Monday, 11 November 2013
59 Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Стара Загора Thursday, 07 November 2013
60 Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране Tuesday, 05 November 2013

Page 3 of 9