Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Заповед № 19-13-5 от 11.01.2016 - план за регулация

Заповед № 19-13-5 от 11.01.2016 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–5 от 11.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имот № 034032 по карта на възстановената собственост на землище на с. Ново село, община Стара Загора с НТП – индивидуално застрояване. Като за имота се разделя на пет части, за които се отреждат урегулирани поземлени имоти: УПИ I – 32, УПИ IІ – 32, УПИ ІІI – 32, УПИ IV – 32 и УПИ V – 32, в масив 34, землище на с. Ново село, община Стара Загора, достъпа до които се осигурява от два броя улици – тупик: о.т 66б – о.т. 66а /обособена от част от имот № 034032/ и о.т 66б – о.т. 66в – о.т. 66г – о.т. 66д /обособена от част от полски път № 000240/ (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 515.