Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Announcements Заповед № 19-13-6 от 11.01.2016 - план за регулация

Заповед № 19-13-6 от 11.01.2016 - план за регулация

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–6 от 11.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлен имот № 312.71, местност „По реката" по план на новообразуваните имоти на землището на с.Лясково, община Стара Загора, одобрен със заповед № РД – 09 – 171/22.03.2011г. с НТП – жилищни територии и трайно предназначение на територията - урбанизирана. Като за имота се отреди урегулиран поземлен имот УПИ I - 71 в масив 312, землище на с. Лясково, община Стара Загора, достъпа до който се осигурява от улица, обособена от ПИ 000008 с НТП – пътища IV клас по КВС на землището на с.Лясково, община Стара Загора (съгласно представената скица – предложение, техническо задание, геодезическо заснемане, идейна вертикална планировка, ТКП и надлъжен профил на рампата, осигуряваща връзката с път №000008), който се намира в сградата на община Ст. Загора-ет.5, ст. 515.