Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за местните данъци - 12/2013

Проект на Наредба за местните данъци - 12/2013

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; изм. с Решение № 956 от 31.10.2013 г./

§1. Член 47 се отменя и се създава нов член 47 със следното съдържание:

"Чл.47. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", данъка за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто."

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014г.

Мотиви към проекта
С изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси - обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. е изменена ал. 1 на чл.59 като същата придобива вида:

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет."

В тази връзка се налага изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, където да се определи размера на данъчното облекчение в границите от 20 до 40 на сто за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV".

До момента облекчението за тези превозни средства беше в размер на 50% от дължимия годишен данък върху превозните средства. С оглед икономическата обстановка, както и това, че такива МПС са над 10 годишни предлагаме най-високия процент облекчение от 40 на сто. 1

За прилагането на наредбата не се предвижда допълнителни разходи.

Наредбата е подзаконов нормативен акт и е съобразена с действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  в срок до 16 декември 2013 година включително.