Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за местните данъци на община Стара Загора - 09/2013

Проект на Наредба за местните данъци на община Стара Загора - 09/2013

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г./

§1. В член 7, се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
"(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително."

§2. В член 17 текста "Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя, както следва:" се изменя и придобива вида " Данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.45 на хиляда върху данъчната оценка."

§3. В член 17, точка 1 и точка 2 се отменят.

§4. В член 34, след текста "който, подлежи на вписване" се добавя текста ",определена по реда на чл.46, ал.2 от Закона за местните данъци и такси".

§5. В член 37, алинея 2 числото "1.6" се заменя с числото "2.5".

§6. В член 56, точка 1 текста "Средства за подслон и" се заличава и точката придобива следната редакция:
" 1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта, както следва: "

§7. В член 57, алинея 3 текста "средства за подслон и" се заличава.

§8. В член 58, алинея 1, точка 1 текста "средствата за подслон и" се заличава.

§9. В член 58, алинея 1, точка 2 текста "средствата за подслон и" се заличава.

§10. В член 58, алинеи 4 и 5 се отменят.

Заключителни разпоредби
§10. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й с изключение на §1, §2, §3 и §5, които влизат в сила от 01.01.2014г.

Мотиви към проекта
След обстоен анализ на собствените приходи на Община Стара Загора и с оглед увеличаване на възможностите за бъдещо поемане /рефинансиране/ на общински дълг се достига до извода, че е необходим ръст в собствените приходи на общината.
Този ръст се постига по два способа - чрез мерки за повишаване на събираемостта и чрез непопулярната мярка увеличаване на размера на данъците.
Тъй като при събираемостта на местните данъци и такси е достигнато ниво, което не може да бъде значително повлияно чрез допълнителни административни процедури, т.е. само чрез способите на принудително събиране не може да се постигне желания траен ръст в собствените приходи, се налага извода за необходимост от преминаване към другия способ, а именно към повишаване ставките на местните данъци.
След анализ на действащите ставки и сравнителни съпоставки с други общини, с оглед постигане и на равнопоставеност на данъчните субекти, считам, че е целесъобразно и законосъобразно имотите собственост на физически лица да бъдат равно третирани с нежилищните имоти на предприятията. До момента гражданите собственици на нежилищни имоти бяха поставени в едно привилегировано положение като заплащаха по ставки, като за жилищните имоти. При определяне на данъка не следва приоритет да бъде вида на субекта физическо лице или предприятие.
В тази връзка предлагам единна става за данък върху недвижимите имоти в размер на 1.45 на хиляда. Този размер представлява увеличение на данъка за гражданите с 16 % и намаление на данъка за предприятията с 3.4%.
Предлагам също увеличаване на ставката на данъка при възмездно придобиване на имущество от 1.6 на сто на 2.5 на сто.
Очаквания финансов резултат от тези промени е увеличаване на облога за данъка върху недвижимите имоти с 400 000лв., като през 2014г. реалното увеличение на прихода ще е приблизително 280 000лв.(при прогнозна събираемост 70%) и 1 300 000лв. от данъка при придобиване на имущество, или общо ръста на данъчните приходи през 2014г., който се очаква е приблизително 1 580 000лв.
Повишаване на данъците макар и непопулярна мярка е необходима такава най-вече поради приетите нови ограничения при поемането на общински дълг заложени в Закона за публичните финанси в сила от 01.01.2014г., където ограничението от 15 процента на годишните плащания по дълга ще се изчислява на средногодишна база от последните три години, а не както досега върху приходите по последния заверен годишен отчет, т.е. за да се осигури бъдеща възможност за външно финансиране е необходимо повишаване на собствените приходи в няколко поредни години.
За прилагането на наредбата не се предвиждат допълнителни разходи.
Наредбата е подзаконов нормативен акт и е съобразена с действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  в срок до 30 септември 2013 година включително.