Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 05/2014

print

 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013г., изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014г./

§1. Член 16 се отменя.

§2. В Член 34 се правят следните изменения:
чл.1. В т. 12.1.4 след текста "...по чл. 44 ЗУТ, " се добавя текста "както и за оранжерии" и след текста "......50.00 лева" се добавя текста "и не повече от 500лв."
чл.2. В т. 14.1.1.4 след текста "...по чл. 44 ЗУТ, " се добавя текста "както и за оранжерии с площ над 200кв.м." и след текста "......50.00 лева" се добавя текста "и не повече от 5000лв."

§3. Чл.52г. се отменя и се създава нов чл.52г в следния вид:

"Чл. 52г. (1). За издаване на Разрешения за достъп и движение по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий:
1. За МПС, предназначени за обслужване на обекти, с максимално допустима маса до 3.5 тона;
а) до 10 календарни дни – 30 лв.
б) за един месец – 60 лв.
в) за една година – 200 лв.
2. За МПС, предназначени за обслужване на обекти с максимално допустима маса над 3.5 тона;
а) до 10 календарни дни – 60 лв.
б) за един месец – 150.00 лв.

(2.) За издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на гр. Стара Загора на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона
1. До 10 календарни дни – 40 лв.
2. За един месец – 100.00 лв.
3. За една година - 400 лв.

(3). За издаване на разрешения за достъп и движение в границите на паркове на МПС с максимално допустима маса до 3.5 тона.
1. До 10 календарни дни – 20 лв.
2. За един месец – 40 лв.
3. За една година – 100 лв.

(4). За издаване на разрешения за достъп и движение в границите на паркове на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона.
1. До 10 календарни дни – 40 лв.
2. За един месец – 100.00 лв.

§4. В Приложение №4 към чл.53, раздел „XI.Регионална библиотека „Захарий Княжески", Член 1, т.1.1. текста "(100 + 100 места)" се изменя на "(100 места)".

 

МОТИВИ

В таксите за технически услуги се добавят оранжериите като обект за който ще се събират съответните такси за технически услуги. Промяната има за цел по голяма яснота при определяне и събиране на таксите. Поставя се и ограничение в максималния размер на таксата с оглед на това, че разходите по разглеждане и одобряване на проектите за този вид обекти не са пропорционални на разгънатата застроена площ, която за тези обекти обикновено е много голяма.

Отменя се чл.16 от наредбата, тъй като със законови изменения в ЗМДТ в сила от 01.01.2014г. е въведена разпоредба - чл.71, т.1 ЗМДТ, съгласно не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. Т.е. освобождаването от тези компоненти от таксата за битови отпадъци вече ще се осъществява по силата на закона и отпада необходимостта от такъв текст в наредбата.

Предложените промени в таксите за разрешителни за достъп и движение се налага поради въвеждането на ограничения в движението в „Пешеходна зона" за постигне максимално разтоварване на трафика в същата, както и свободно движение на гражданите в пешеходна зона. Във връзка със спазването на часовите интервали за обслужване на обектите находящи се в „пешеходна зона" се повишават разходите за осъществяването на по-качествен контрол с цел опазване живота и здравето на гражданите.

Текста за залата в Регионалната библиотека "Захари Княжески" е поясняващ относно броя на местата в залата.

Предлаганите промени в наредбата са с предимно уточняващ характер и прилагането на същите не изисква допълнителен финансов ресурс.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   в срок до 28 май 2014 година включително.