Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 06/2015

Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 06/2015

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
Проект на Наредба
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. – Решение № 1627 от 18.12.2014 г./

§1. Член 45 се отменя.

§2. Член 46а, точка 2 се допълва така:
(1) В точка 2.1. след абревиатурата «ЗМДТ» се допълва текста «, но не повече от 1000.00лв.»
(2) В точка 2.2.1 след думата «замяна» се допълва текста «, но не повече от 1000.00лв.»
(3) В точка 2.2.2 след думата «делба» се допълва текста «, но не повече от 1000.00лв.»
(4) В точка 2.3 след думата «имущество» се допълва текста « , но не повече от 500.00лв.»

§3. Член 47, ал.1, т.1 се изменя и придобива следния вид:
„За заведения за хранене и развлечения, и игрални зали – 85.00 лв./час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта"

§4. Точка 2 от Приложение № 8 към чл.53 "ДРУГИ УСЛУГИ" се отменя.

 

Мотиви към проекта
Поради настъпили законови промени, както и поради извършен анализ на определени такси, цени на услуги и техните размери, предлагам Общински съвет Стара Загора да приеме Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
 
В новоприетия Закон за туризма в сила от 26.03.2013 г. е отпаднал ангажимента на общините да заверяват хотелските регистри, поради което чл. 45 от НОАМТЦУ следва да бъде отменен.
 
В чл. 46а от Наредбата е предвидена такса при сделки и разпореждане с общинско имущество и вещни права. След сигнали от участници в търгове и извършен анализ на разходите по подготовка на документите и търговете, се установи, че в случаи на сделки с достигнати големи цени, а така също и при безвъзмедно предоставяне за ползване и др. на имоти с висока данъчна оценка таксите по чл. 46а които са пропорционални достигат големи размери. С оглед на това предлагам към пропорционалната такса да се въведе допълнителен максимален размер на същата.
 
В чл. 47, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е предвидена такса "За издаване на разрешение за удължено работно време се определя годишна такса, както следва:
1. За заведения за хранене и развлечения, игрални зали интернет-клубове – 85.00 лв./час за времето след 23:00 часа до 5:00 часа сутринта"
Интернет клубовете по своя характер не са със статут сходен на заведенията за хранене и развлечение, и игралните зали, поради което след анализ размера на таксата, считам за необходимо категорията „интернет клубове" да отпадне от т.1 и да се събира такса по т.2, както за всички останали търговски обекти в размер на 100 лв. годишно.
 
Поради изменение в Закона за управление на отпадъците е отпаднал ангажимента на общините да заверяват регистрите за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали /чл. 60, ал. 2 от ЗУО(отм.)/, поради което тази цена на услуга обективирана в т.2 на Приложение № 8 към чл. 53 от НОАМТЦУ, следва да отпадне.
 
Проекта на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.
За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства и същата не противоречи на нормативани актове от по висока степен.
 
Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  в срок до 22.06.2015 година.