Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за обществения ред - 02/2016

Проект на Наредба за обществения ред - 02/2016

Attention: open in a new window. PDFprintemail

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. и доп. Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. с Решение № 1002 от 28.11.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 1775 от 30.04.2015 г./

§ 1. Текстът на чл.5, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

(1) Забранява се извършването на дейности в жилищни сгради /самостоятелни обекти/ в режим на етажна собственост и самостоятелни обекти за жилищни нужди, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете:
в работни дни – от 14:00 до 16:00 часа и от 23:00 до 07:00 часа
в почивни и празнични дни от 14:00 до 16:00 часа и от 23:00 до 07:00 часа

§ 2. Създава се нова ал.2 в чл.5, със следната редакция:

(2) По изключение, при наличие на общественна необходимост, кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, може да се издаде заповед, по силата на която да се разреши извършването на определени строителни, ремонтни и други дейности, извън рамките на часовете посочени в чл.5, ал.1, след подаване на мотивирано искане от страна на изпълнителя.

Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и.
§ 4. Наредбата е приета с Решение № ............................ на Общински съвет Стара Загора.

МОТИВИ

Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушения, предлагаме уредба, която ще доведе до ограничаване на нарушенията, в следствие на шум през различните части на денонощието.
С тази уредба ще бъде увеличен часовият диапазон за извършването на дейности, предизвикващи шум, независимо от произхода му, в жилищни сгради в режим на етажна собственост и строителни обекти с издадено и влязло в сила разрешение за строеж, като респективно няма да се създава дискомфорт на гражданите. На лице е и алтернативна възможност да се разреши извършването на определени строителни, ремонтни и други дейности, извъм рамките на определеният часови диапазон, след подаване на мотивирано искане от страна на изпълнителя.
Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.
Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.
Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it