Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за обществения ред - 10/2013

Проект на Наредба за обществения ред - 10/2013

Attention: open in a new window. PDFprintemail

ПРOEKT на НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

/приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г./ изм. и доп. с Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г./

§ 1. Текстът на чл.6, ал.1 се изменя, като след думата "открито" се добавя "или в частни имоти, както и на такива от моторни превозни средства" и след фразата "смущаващи обществения ред" съюза "и" се заменя със съюза "или" и добива следната редакция:

Чл.6.(1). Забранява се викането, пеенето и шумния говор, както и използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства на открито или в частни имоти, както и на такива от моторни превозни средства, смущаващи обществения ред или спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради за времето на цялото денонощие.

§ 2. Досегашния текст на чл.7, ал.8 става чл.7, ал.9

§ 3. Досегашния текст на чл.7, ал.9 става чл.7, ал.10

§ 4. Досегашния текст на чл.7, ал.10 става чл.7, ал.11

§ 5. Към текста на чл. 7 се добавя нова ал.8 със следния текст:
(8). По изключение се допуска обслужване на маси в заведения за хранене и развлечения, разположени на открити площи до 24:00 часа за периода от 01.04 до 31.10, за заведения получили разрешение за удължено работно време.

§6. Създава се нов чл.21 със следния текст:
Забранява се нощуването на открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове на училища, детски ясли и градини и на други открити места за трайно задоволяване на обществени потребности в населените места на Община Стара Загора.

§7. Създава се нов чл.21а със следния текст:
Забранява се на територията на Община Стара Загора, набирането на дарителски средства от лица без регистрация в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

МОТИВИ:

Във връзка със зачестилите сигнали от живущи в кв. "Три чучура – север" за нарушаване на обществения ред в това число и на нощната тишина от живущи в кв. "Лозенец", чрез използване на озвучителни уреди в частни имоти по всяко време на денонощието, с което се нарушава общественото спокойствие на гражданите, предлагам изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Стара Загора.
Мотивиран от правото на гражданите на почивка и тишина, се изработи проект на изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Стара Загора, което да позволи предприемането на адекватен мерки за решаване на проблема със силната музика в кв. "Лозенец".

Във връзка с депозирано предложение рег. №10-05-69 / 14.08.2013г. от Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора, излагащи съображения за удължаване на работното време с един астрономически час през летния сезон, предлагам допълнение на съществуващата нормативна уредба.