Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 04/2014

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 04/2014

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Относно: Налагане на забрана за движение на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Стара Загора

МОТИВИ

На територията на град Стара Загора действа Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, която в чл.29, чл.30, чл.31 и чл. 32 определя реда и условията за движение на пътни превозни средства с животинска тяга.

Разпоредбата на чл.29, ал.1 от Наредбата гласи:
Чл.29. Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на Община Стара Загора, след като бъдат регистрирани и ако в техническо отношение отговарят на изискванията на чл. 31 от този раздел.
(2). Определя се маршрут за движение на пътните превозни средства с животинска тяга, както следва:
- "Топливо" – на дясно по бул."Свети Патриарх Евтимий"– ул."Индустриална" – ул."Промишлена" – ул."Калояновско шосе" – ул."Капитан Петко войвода" – ул."Никола Икономов" – кв."Три чучура" – кв."Лозенец" за обслужване на западната част на града.
- обратно: кв."Лозенец" – кв."Три чучура" – ул."Никола Икономов" – ул."Капитан Петко Войвода" – ул."Калояновско шосе" – ул."Промишлена" – ул."Индустриална" – бул."Свети Патриарх Евтимий" /под надлеза/ - "Топливо".
- "Топливо" – на дясно под ж.п. надлеза – бул."Свети Патриарх Евтимий" – надясно по ул."Христо Ботев" и обратно за обслужване на източната част на града.
(3). Движението на пътни превозни средства с животинска тяга се извършва в часовете: от 06:00 до 20:30 ч. за периода от 1 април до 30 септември и от 09:00 до 16:00 ч. за периода от 1 октомври до 31 март,
но въпросната уредба, не доведе до желания резултат.

Освен трудностите при реализиране на административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ППС с животинска тяга, Община Стара Загора е изправена и пред проблема с организиране безопасността на движението. През последните години силно нарасна пътникопотока на автомобили, което доведе и до увеличаване на пътнотранспортните произшествия причинени от неправилно управление на ППС с животинска тяга.

В Общинска администрация Стара Загора, ежемесечно постъпват данни за нарушения на текстовете на Наредбата, касаещи забрани за движение на пътни превозни средства с животинска тяга. Освен всичко друго, в повечето случаи с въпросните превозни средства се осъществяват нарушения на нормативната уредба и в много случай престъпления.
Всичко това обосновава необходимостта от премахване на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на цялата територия на гр. Стара Загора.

Целта на изменението на Наредбата е в град Стара Загора да се организира безопасното движението на автомобили, което да бъде съобразено с устойчивото развитие на облика на гр. Стара Загора, като град с безопасни пътища.
Наложеното ограничение на територията на град Стара Загора е валидно за всички правни субекти и както се посочи, с него се цели безопасно и ефективно движение, поради което не може да се счете, че това ограничение води до влошаване на условията за придвижване. По принцип всяка забрана или ограничение рефлектира неблагоприятно в нечия правна сфера, но това не води непременно до извода за неравно третиране, след като преследва приоритетно значима за обществото законова цел, както е в случая, и нейното постигане е възможно само по определен начин.

Въведената забрана е в изпълнение на легитимна цел (законово прокламирана в чл.2 от ЗДвП), а именно, да се опазят живота и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улесни тяхното придвижване, да се опази имуществото на юридическите и физическите лица. Тази цел е относима към всички участници в движението по пътищата и уличната мрежа в град Стара Загора, без значение тяхната принадлежност. Този ограничителен подход е както подходяща и необходима, така и обективно оправдана мярка за постигане на изключително важна законова цел – осигуряване на безопасност и ефективност на движението за всички водачи и пътници в един европейски град. Затова, тази забрана защитава и гарантира правата и интересите на обществото като цяло.

В Общинска администрация Стара Загора бяха отправени запитвания за възможността за въвеждане на часови интервали за обслужване на обектите находящи се в границите на „централна зона" с оглед постигане на максимално разтоварване на трафика в същата, както и свободно движение на гражданите в пешеходната зона.

Приложение 1

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБЩИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.; Решение № 417 от 27.09.2012г.; изм. - Решение № 509 от 29.01.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 822 от 25.07.2013 г./

§ 1. Отпада текстът на чл. 29 и същият добива следния вид:
Чл. 29 (1) Забранява се движението на ППС с животинска тяга по общинските пътища по уличната мрежа на територията на град Стара Загора.

§ 2. Текстът на чл.30, ал.1 се изменя, като се заличава текста „ а за град Стара Загора в съответното административно бюро по местоживеене " и добива следната редакция:
Чл.30.(1). Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място.

§ 3. Текстът на чл.30, ал.2 се изменя, като след думата „собственика" се добавя текста „ с приложено копие от паспорта на животното " и добива следната редакция:
(2). Регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба подадена от собственика с приложено копие от паспорта на животното.

 

§ 4. Текстът на чл.30, ал.3 се изменя, като се заличава текста „изискванията по чл.27" и се добавя текста „изискванията по чл.31" и добива следната редакция:
(3). Определеното длъжностно лице, извършващо регистрацията, установява чрез оглед спазването на изискванията по чл.31 от наредбата, вписва данните за собственика и пътното превозно средство в регистър по образец на общината /Приложение № 1/ и издава свидетелство за регистрация по образец /Приложение № 2/.
 
§ 5. Досегашния текст на чл.32, ал.2 се изменя, като след думата „по улиците" се заличава текста „град Стара Загора и" и добива следната редакция:
(2). Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга, без да имат престилки за животински отпадъци по улиците на населените места в общината, както и по общинската и републиканска пътна мрежа.
 
§ 6. Текстът на чл.35, ал.1 се изменя, като се заличава текста „извършването на покупко-продажба" и се добавя текста „предлагането за продажба" и добива следната редакция:
Чл.35.(1). Забранява се предлагането за продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване.

§ 7. Текстът на т. ХI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В "ЦЕНТРАЛНА ЗОНА" в Приложение № 1 Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора се променя като придобива следната редакция:

Централна зона е обособена в транспортната схема на Община Стара Загора приета с Решение № 43 от 24.04.1996 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 2845 от 06.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, с граници: бул. „Свети Патриарх Евтимий", ул. „Христо Ботев", ул. „Хаджи Димитър Асенов", ул. „Ген. Столетов".

Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий, като влизането и излизането става по първата пряка до обекта в часови интервал от 07.00 часа до 10.00 часа. При провеждане на мероприятия и при изпълнение на дейности със специфичен характер се издава Разрешение без посочване на часови интервал.
Разрешения се издават за МПС с максимално допустима маса до 3,5 тона. При доказана необходимост се издава Разрешение и за МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона.

Разрешения за достъп и движение по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий се издават за срок от:
- за МПС, предназначени за обслужване на обекти, с максимално допустима маса до 3,5 тона – 10 календарни дни, за един месец или една година;
- за МПС, предназначени за обслужване на обекти с максимално допустима маса над 3,5 тона – 10 календарни дни и за един месец;

Въпреки получените разрешения, водачите на МПС са длъжни да спазват наличните пътни знаци и маркировка по всички улици в централна зона.

§ 8. Отпада текста на чл.47, ал.3 от РАЗДЕЛ ВТОРИ „КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В „ЗЕЛЕНА ЗОНА"

 

§ 9. Текста на чл. 26, ал. 1 придобива следната редакция:
Обслужването /зареждането/ на обекти на територията на гр. Стара Загора да става с МПС с максимално допустима маса до 3,5 тона.
Не се допуска обслужването /зареждането/ на обекти в работни дни, в часовете от 07.00 – 08.30 часа и от 17.00 – 18.30 часа в разширен център с граници: бул. „Свети Патриарх Евтимий", бул. „Славянски", ул. „Августа Траяна", ул. Димчо Стаев, ул. Д-р Тодор Стоянович, ул. Хан Аспарух.
 
§ 10. Текста на чл. 26, ал. 2 придобива следната редакция
При доказана необходимост Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на територията на гр. Стара Загора на МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона.

§ 11. Отменя ал. 3 на чл. 26

 

§ 12. Ал. 4 на чл. 26 става ал. 6 и придобива следната редакция
Разрешенията по ал. 2, ал. 4 и ал. 5 се издават за срок от 10 календарни дни, един месец или една година, като размера на таксите се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
 
§ 13. Към чл. 26 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
За обслужване на обекти, находящи се в границите на паркове Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на МПС с максимално допустима маса до 3.5 тона в часови интервал от 14.00 часа до 16.00 часа.
 
§ 14. Към чл. 26 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
При доказана необходимост за обслужване на обекти, находящи се в границите на паркове Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона.