Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 12/2015

Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 12/2015

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Проект на Наредба
Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора: /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм. Решение №415 от 27.09.2012 г; изм. Решение №509 от 29.11.2011 г.; изм. и доп. – Решение №822 от 25.07.2013г.; изм. и доп. – Решение № 1124 от 13.02.2014г.; изм. – Решение № 1273 от 16.04.2014г. изм. и доп. – Решение № 1351 от 19.06.2014г.; изм. и доп. – Решение № 1499 от 30.10.2014г.; изм. и доп. - Решение № 1776 от 30.04.2015 г./

 § 1. Текстът на чл.42, ал.4 се изменя, като се добавя думата „престоят" и разпоредбата добива следната редакция:
 Чл.42.(4). Забранява се паркирането и престоят на местата, определени със Заповед на кмета, определяща границите на „Зелена зона"

 § 2. Текстът на чл.58 се изменя и добива следната редакция:
 При престояване на задържано със скоба ППС паркирано в „Зелена зона", за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3 от ЗДвП за време по-дълго от указаното на пътния знак, същото след изтичане на    работното време на платената зона може да бъде отстранено принудително, като водачът или собственикът на автомобила, освен таксата по прилагане на техническото средство за блокиране, заплаща и таксата по преместването на  превозното средство, транспортирането и отговорното пазене на паркинга.

Мотиви към проекта
    На територията на град Стара Загора действа Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора. С разпоредбата на чл.42, ал.4 от Наредбата, се въвежда забрана за паркиране на места определени със заповед на кмета, определяща границите на „Зелена зона". Със заповед №10-00-1416 от 02.07.2015г. и последващи изменения със заповед №10-00-2403/16.10.2014г. и заповед №10-00-1328/16.06.2015г. са определени границите на „Зелена зона".
    Всички места забранени за паркиране са обозначени с пътни знаци В27 и Т17 от служители на звено „Пътно знаково стопанство" при Община Стара Загора, като такива забранени за престой и паркиране. За да е налице съставомерност на административно нарушение съгласно чл.42, ал.4 от Наредбата, се изисква ППС да е паркирало, но липсва състав в хипотеза на престой.
    На следващо място е налице необходимост от изменение на разпоредбата на чл.58 от Наредбата. Същата разпоредба предвижда при престояване на блокирано със скоба МПС повече от два часа, то се отстранява от мястото на паркиране по реда на чл. 42, 43, 44 и 45, като шофьорът или собственикът на МПС освен таксата по блокирането, заплаща и таксата по отстраняването, транспортирането и отговорното пазене на паркинга. Разпоредбата препраща към реда за отстраняване предвиден в чл.42, 43, 44 и 45 от Наредбата. Същите обаче не предвиждат каквато и да е било процедура по отстраняването на автомобили. Единствено нормата на чл. 45 предвижда, при нарушение на правилата за кратковременно паркиране, установено от упълномощени от Кмета на Община Стара Загора длъжностни лица, автомобилът да се задържа принудително чрез използването на техническо средство.
    Целта на изменението на Наредбата е в град Стара Загора да се организира безопасното движението на автомобили, което да бъде съобразено с устойчивото развитие на гр. Стара Загора, като град с безопасни пътища. Гореописаните изменения са насочени към по-добра организация на контрола чрез ясно разписани правила на поведение, както за администрацията така и за гражданите.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it