Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Acts Проекти на наредби Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 12/2013

Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 12/2013

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм. – Решение №415 от 27.09.2012 г.; изм. – Решение № 509 от 29.11.2012 г.; изм. и доп.- Решение №822 от 25.07.2013 г./

§ 1. Текста на т. ХI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В "ЦЕНТРАЛНА ЗОНА" в Приложение № 1 Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора към Преходните и заключителни разпоредби се променя като придобива следната редакция:

Централна зона е обособена в транспортната схема на Община Стара Загора приета с Решение №43 от 24.04.1996 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 2845 от 06.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, с граници: ул. „Свети Патриарх Евтимий", ул. „Христо Ботев", ул. „Хаджи Димитър Асенов", ул. „Ген. Столетов".

Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение в границите на „Централна зона" като влизането и излизането по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий" става по първата пряка до обекта в часови интервал от 24.00 часа до 06.00 часа. Обслужването на търговските обекти по ул. „Ген.Гурко" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий" става в часови интервал от 20.00 часа до 07.00 часа.

Разрешения за достъп и движение в централна зона се издават за товарни автомобили с допустима маса до 3 500 кг. /код F2 от директива на Съвета на EC 1993/37 от 29.04.1999 год. от регистрационния талон на автомобила/.
При доказана необходимост се издава Разрешение за достъп и движение в „Централна зона" и за товарни автомобили над 3 500 кг.
При провеждане на мероприятия и при изпълнение на специфични дейности се издава Разрешение без посочване на часови интервал.

Разрешенията за обслужване на обекти в забранени за превозни средства улици в границите на „Централна зона" се издават за срок от:
- За автомобили с товароносимост до 3 500 кг. – един месец или една календарна година;
- За автомобили с товароносимост над 3 500 кг. – 10 календарни дни;

Разрешения за обслужване на търговски обекти в границите на „Централна зона" се издават за срок от:
- За автомобили с товароносимост до 3 500 кг. – един месец или една календарна година;
- За автомобили с товароносимост над 3 500 кг. – един месец или една календарна година;
 
Въпреки получените разрешения, водачите на МПС са длъжни да спазват наличните пътни знаци и маркировка по всички улици в централна зона.

Мотиви към проекта
Промяната на наредбата се налага поради отправени запитвания към Община Стара Загора за възможностите за въвеждане на часови интервали за обслужване на обектите находящи се в границите на „централна зона". С новата организация на движение в границите на „централна зона" ще се постигне максимално разтоварване на трафика в същата, както и свободно движение на гражданите в пешеходна зона.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  в срок до 02 януари 2014 година включително.