Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerПроекти

1 Проекти в процес на изпълнение
2 Реализирани проекти
3 Проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"
4 Проект "Античното наследство на Тракия"
5 Проект "Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД
6 Проект "Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция"
7 Проект ''Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора''
8 Проект "Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство"
9 Проект "Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм"