Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Development and European Integration Проекти Проект "Античното наследство на Тракия"

Проект "Античното наследство на Тракия"

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма"
Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"
Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР (2007-2013) BG161PO001/3.2-02/2011/011

Наименование на бенефициента: Община Стара Загора
Партньор 1: Община Нова Загора
Партньор 2: Община Раднево

Общо допустими разходи по проекта: 470 672.00 лв.

Финансов принос на кандидата – 5% от общо допустимите разходи

Основна цел:
Да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора – Нова Загора – Раднево, което ще допринесе за намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Основна цел на настоящия Проект е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора – Нова Загора - Раднево, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг".

Специфичните цели на настоящия проект са:
· Нарастване на приходи от международен туризъм;
· Увеличаване дела на вътрешния пазар
· Нарастване на посещенията като общ брой и в неактивния сезон
· Разширяване позициите/установяване на целевите пазари ;
· Насърчаване развитието на културeн и еко туризъм.

Чрез дейностите по настоящия проект ще се разработят и популяризират на пазара комплексни продукти на дестинацията, които да повлияят положително върху диверсифицирането на цялостния туристически продукт, пазара и по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туризма. Разбирайки фрагментирания и разнороден характер на туристическата индустрия, ние залагаме това да бъде постигнато чрез съвместни действия, базирани на партньорство. Подбрани са комплекс от управленски и тематични дейности адекватно на тези допустими по настоящата схема, а именно: разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна стратегия, изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, участие в събития (международни, национални и регионални туристически борси), обществено осведомяване и информационни услуги, изследване на ефективността на маркетинговите дейности за разпространение, информация, публичност и визуализация, одит.

Успешната реализация на проектните дейности ще донесат следните ползи за целевите групи:
· развити конкурентноспособни културно-исторически продукти, способни да привлекат значителен брой наши и чужди посетители и туристи;
· подкрепени по-слабо развитите туристически локализации като Община Нова Загора и Раднево, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал.

Пряко и положително повлияни ще са туристическия бизнес в общините и настоящи и бъдещи туристи), а в дългосрочен план на равнище общност, повлияни ще са и крайните бенефициенти (населението на трите общини).

Дейности по управление на проекта:

Разработване на туристически продукти и пакети
Уникалната история и култура на Стара Загора и региона представляват негов културен капитал, който се реализира чрез културния туризъм. Дейностите в тази секция ще обхванат най-важните теми и обекти на територията на общините Стара Загора, Нова Загора и Раднево.

Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите
Основна цел на тази дейност е да се генерира и разпространи повече информация относно разнообразния туристически потенциал и предлагане в района на Стара Загора - Нова Загора - Раднево, чрез използването на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.

Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири)
Тази дейност ще включва проучване, подготовка и участие в туристически борси и изложения в страната и чужбина. Разпространение на рекламни материали с цел популяризиране на региона и най-популярните туристически пакети.