Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Development and European Integration Проекти Проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"

Проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"
Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1: Социална инфрастурктура

Име на проекта: „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора"

Общ размер на проекта: 4 834 432,62 лева
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 834 432,62 лева
Собствен финансов принос на Община Стара Загора: няма

Продължителност на проекта: 24 месеца – от 22.08.2012 до 22.08.2014 год.

Общата цел на проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора" е да се осигурят условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Стара Загора, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура.

Постигането на общата цел на проекта ще се осъществи чрез реализацията на следните специфични цели, насочени към постигането на конкретни продукти и резултати:

 • Подобряване на условията за предоставяне на услуги в общността на децата и младежите с увреждания, чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална структура;
 • Социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, посредством реализацията на социални услуги в общността;
 • Подобряване на жизнената среда и качеството на живот на децата и младежите от ДДУИ в селата Петрово и Сладък кладенец в резултат на социализирането им към общността.

Специфичните цели на проекта ще допринесат за постигане общата цел на проекта, като в краткосрочен план допринасят за:

 • Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на град Стара Загора;
 • Подобряване на качеството на живот и жизнената среда, отчитайки специфичните нужди на децата над 3 г. и младежите с увреждания;
 • Предоставяне на нов вид резидентни услуги, насочени към деца с умствени увреждания, с цел преустановяване на институционалната грижа.

Следните целеви групи ще бъдат пряко и положително повлияни от резултатите по проекта:

 • 77 деца от 3 до 18 годишна възраст, настанени в ДДУИ в село Сладък кладенец;
 • 62 деца от 3 до 18 годишна възраст, настанени в ДДУИ в село Петрово;
 • 50 души персонал на ДДУИ в село Сладък кладенец;
 • 52 души персонал на ДДУИ в село Петрово.

Крайни бенефициенти по настоящия проект, които ще се възползват от резултатите от проекта в дългосрочен план са:

 • 136 363 души жители на Община Стара Загора, повлияни индиректно от подобряване на социалните услуги в общината и социалния й облик;
 • 135 души жители на село Сладък кладенец, повлияни индиректно от закриване на ДДУИ в селото;
 • 289 души жители на село Петрово, повлияни индиректно от закриване на ДДУИ в селото.

Чрез реализацията на проекта ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група, а именно:

 • Зачитане и уважаване правата на децата и младежите с увреждания на базата на всички национални и международни нормативни актове;
 • Необходимост от промяна на модела на грижа към деца и младежи с умствена изостаналост и физически увреждания, отглеждани в ДДУИ в селата Петрово и Сладък кладенец;
 • Създаване на нов модел на качествена и семейна грижа в Община Стара Загора;
 • Осигуряване на достъпност и комплексност на останалите услуги за тези деца и младежи;
 • Подобряване общото състояние на децата и младежите, отглеждани в институции
 • Създаване на условия за намаляване и избягване на всякакви рискове, свързани с отглеждането и възпитаването на деца и младежи в с увреждания;
 • Осигуряване на максимални условия за включване и участие в обществения живот, според индивидуалните възможности на децата и младежите с увреждания в Община Стара Загора
 • Подкрепа за персонала при предоставяне на новия тип грижа за деца и младежи с увреждания;
 • Промяна на отношението към тези деца и младежи от страна на местната общност.

Очаквани резултати:

 • 98 (84+14) деца на възраст над 3 години и младежи с умствена изостаналост, с осигурени възможности за настаняване за отглеждане в подходяща е ефективна социална структура в общността;
 • Осигуряване на постоянна заетост за 77 души персонал на ЦНСТ;
 • Подобрен социален облик на Община Стара Загора, вследствие социализиране на децата и младежите с умствена изостаналост към общността.
 • Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип 7 броя центрове за настаняване от семеен тип в град Стара Загора;
 • Изградени (създадени) зелени площи 1916 кв.м.
 • Обща разгърната площ – 3802.67 кв.м.
 • Застроена площ – 1932.35 кв.м.

Реализацията на проекта цели да подобри условията за предоставяне на услуги в общността на децата и младежите с увреждания, посредством изграждането на подходяща и ефективна социална структура. В резултат ситуирането на седем центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора ще могат да се реализират социални услуги за деца над 3 годишна възраст и младежи до 18 години в общността, което ще осигури тяхното социално включване и ще подобри нагласата на обществото към тях.

В дългосрочен план, постигане целите на проекта ще допринесе за:

 • Постигане на устойчиво и интегрирано развитие на град Стара Загора;
 • Подобряване на качеството на живот и жизнената среда, отчитайки специфичните нужди на децата над 3 г. и младежите с увреждания;
 • Предоставяне на нов вид резидентни услуги, насочени към деца с умствени увреждания, с цел преустановяване на институционалната грижа;
 • Подобряване социалния облик на Община Стара Загора.