Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Development and European Integration Проекти Реализирани проекти

Реализирани проекти

Attention: open in a new window. PDFprintemailРеализирани проекти за периода 2005 – 2007 г.:
pdfПроекти127.64 KB

Реализирани проекти за периода 2007 – 2012 г.:
Обща стойност на изпълнените проекти по ФАР, национални и оперативни програми 22 834 118 лв.

1. „Подобряване и изграждане на техническа инфраструктура на терен за индустриална зона, село Еленино, общ. Стара Загора", програма ФАР BG 2005/017-586.04.01, BG 2006/018-343.10.03, МРРБ и МИЕ.
Обща стойност: 1 600 000 лв. Подаден: 12.07.2007 г. Завършен в края на 2009 г.

2. „Затревяване на тренировъчно игрище, част от спортен комплекс "Берое", гр. Стара Загора" по Проект "Красива България" към МТСП.
Обща стойност: 200 000 лв. Подаден: 03.11.2007 г. Период на изпълнение: 2008 г.

3. „Благоустрояване на тротоар на ул. „Стефан Караджа", гр. Стара Загора" по Проект „Красива България" към МТСП.
Обща стойност: 118 828 лв. Подаден: 03.11.2007 г. Период на изпълнение: 2008 г.

4. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост".
Обща стойност: 340 000 лв. Период на изпълнение: 2008 г.

5. „Сеансите по психомоторика-основно средство за превенция и промоция на психичното здрове на деца от 3 до 7 годишна възраст в СДГ „Светлина", гр. Стара Загора", МОН.
Обща стойност 9 999,62 лв. Период на изпълнение: 01.07.2008 – 28.02.2009 г.

6. „Благоустрояване на паркинг-зона на ул. „Братя Жекови", между ул. „Стефан Караджа" и ул. „Ангел Кънчев", гр. Стара Загора", Проект „Красива България",
Обща стойност 120 000 лв. Период на изпълнение: 31.07.2008 г. – 10.2008 г.

7. „Ремонт и благоустрояване на тротоарно пространство на ул. „Ангел Кънчев" между ул. „Хр.Ботев" и ул. „Бр.Жекови" в гр. Стара Загора" по проект „Красива България"
Обща стойност: 82 525 лв. Период на изпълнение: 2009 г.

8. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост".
Обща стойност – 97 753 лв. Период на изпълнение: 2009 г.

9. „Реконструкция и рехабилитация на общински път с. Калояновец – с. Ловец, община Стара Загора", Оперативна програма „Регионално развитие" (ОПРР). Очаква се да приключи проверка на прокуратурата във връзка със сигнал за нередност при изпълнение на проекта. Ръководител - проф. Динев.
Период на изпълнение: от 16.09.2008 г. до 16.09.2010 г. Обща стойност: 2 494 983 лв.

10. „Електронна платформа за обмен на най-добри практики и развитие на регионален туризъм", ОПРР, ръководител проект - Н.Горова.
Период на изпълнение: 10.04.2009 г. - 08.10.2010 г. (18 месеца) Обща стойност: 276 350 лв.

11. "Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство", Опертивна програма „Административен капацитет, Приоритетна ос 3, Операция 3.1. "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление", схема BG051PO002/08/3.1-02, ръководител проект - Н.Горова
Период на изпълнение: 12.06.2009 г. – 12.11.2010 г.
Обща стойност – 2 368 586 лв., от тях поради нарушения реално са изплатени на Общината 1 083 538 лв.

12. Осигуряване на временна заетост за безработни лица по национална програма на МТСП „От Социални Помощи към Осигуряване на Заетост"
Разкрити са общо 163 работни места за безработни лица и за лица на социално подпомагане.
Период на изпълнение: 2010 г. Обща стойност – 187 633 лв.

13. Ремонт на Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора– І-ва част, Проект „Красива България" към МТСП.
Период на изпълнение: 2010 г.
Обща стойност: 528 785 лв, от които 128 812 лв от Община Стара Загора

14. „За децата на Стара Загора – с отговорност и любов", ремонт и модернизация на образователна инфраструктура: Детска Ясла № 5"Първи юни", Ст. Загора; Детска Ясла № 7"Еделвайс", Ст. Загора; Детска Ясла №13"Росица", Ст. Загора; ЦДГ № 16 „Горски кът", с. Старозагорски мин. бани; ЦДГ № 17"Знаме на мира", Ст.Загора; ЦДГ № 23 „Кипарис", Ст. Загора; ЦДГ № 26 „Лилия", с. Хрищени; VІ ОУ"Свети Никола", Ст. Загора; Х ОУ „Св.св.Кирил и Методий", ул. „Августа Траяна" № 68, Ст. Загора. Оперативна програма „Регионално развитие",схема BG161PO001/1.1-01/2007, ръководител М.Динева
Период на изпълнение: 03.02.2009 г. - 03.02.2011 г.
Обща стойност: 5 784 050 лв., от които реално изплатени са 4 870 780 лв.

15. „Дом за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора– ІІ-ра част" – вътрешен ремонт, Проект „Красива България" към МТСП.
Период на изпълнение: 2011 г.
Обща стойност: 499 969 лв., от които 99 994 лв. е съфинансиране от Общината.

16. "Подобряване физическата и жизнена среда в кв. "Железник", град Стара Загора", ОП «Регионално развитие», Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009, управляващ орган – МРРБ
Кварталите «Голям Железник» и «Малък Железник» - рехабилитация и ремонт на улична мрежа, подмяна на уличното осветление и монтиране на ново енергийно-спестяващо, съгласно политиките на ЕС за енергийна ефектиност; благоустрояване на междублокови пространства и поставяне на ново специално парково оборудване (пейки, кошчета и др.); изграждане на нови и ремонт на съществуващи детски площадки; изграждане на велоалея; обособяване на паркоместа.
Период на изпълнение: 16.07.2010 г. - 16.07.2012 г.
Обща стойност: 7 461 474 лв, от които изплатени до момента: 2 537 665 лв.

17. „Заедно напред", ОП „РЧР", процедура за конкурентен подбор на проекти, схема BG051PO001-4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система". Извънкласни форми на обучение за интеграция на ученици от етническите малцинствени групи от ІОУ „Г.Бакалов", гр. Ст. Загора - в етап на отчитане., ръководител проект: Пенка Чавдарова
Период на изпълнение: 17.06.2011 г. - 17.09.2012 г.
Обща стойност: 143 183,51 лв. От които приблизително 80% са изплатени.

18. „Ремонт на дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, Община Стара Загора" по проект „Красива България" към МТСП, Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове".
Период на изпълнение: 2012 г. Обща стойност: 519 999 лв.