Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Избор на изпълнител за информация и публичност на проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация”

Избор на изпълнител за информация и публичност на проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация”

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
Последно променен на Вторник, 28 Октомври 2014 10:20
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Избор на изпълнител за информация и публичност на проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14" 
 

zipОбразци на документи1.39 MB

pdfПроект на договор337.57 KB

docЗаявление за закупуване на документация -28.5 KB  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 23/10/2014
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/10/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/10/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че отварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в горепосочената обществена поръчка ще се състои на 03.11.2014 г. от 10:00 часа в зала № 2, етаж II в сградата на Община Стара Загора.