Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Title Filter 

101 Подмяна на котел и газова горелка на котелната инсталация на Куклен театър, гр. Стара Загора Monday, 08 December 2014
102 Извършване на автобусни превози за нуждите на община Стара Загора по обособени позиции Monday, 08 December 2014
103 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в рамките на проект на Община Ст. Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Wednesday, 03 December 2014
104 Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» №BG051PO001-5.2.12-0078-C0001, по проект: „У дома, а не в дом" Wednesday, 26 November 2014
105 Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект на община Стара Загора “Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” Wednesday, 26 November 2014
106 Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" Friday, 07 November 2014
107 Доставка на канцеларски материали по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" Friday, 07 November 2014
108 Организация и провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация" Friday, 07 November 2014
109 Разработване и отпечатване на информационен бюлетин и изработване и доставка на рекламни материали във връзка с изпълнение на дейността по информация и публичност, брандиране на офиса на Областен информационен център Стара Загора Thursday, 30 October 2014
110 Избор на изпълнител за застраховане на физически лица включени в доброволно формирование – Застраховка „Злополука" Thursday, 30 October 2014
111 Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Областна и Републиканска транспортни схеми, квота на Община Стара Загора Thursday, 16 October 2014
112 Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" Friday, 10 October 2014
113 Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдена общинска транспортна схема, квота на Община Стара Загора Friday, 10 October 2014
114 Избор на изпълнител за предоставяне на транспортна услуга от гр. Стара Загора до гр. София и обратно при гостуване на чуждестранни младежи и други гости "по проект №BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Ст. Загора Tuesday, 07 October 2014
115 Избор на изпълнител за доставка на храна и напитки " по проект № BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора" по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск", финансирана по финансовия механизъм на ЕИП Tuesday, 07 October 2014
116 Доставка на книги и учебници за чуждоезиково обучение по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора", финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Tuesday, 07 October 2014
117 Избор на изпълнител за информация и публичност на проект „Повишаване квалификацията на служителите за постигане на по-ефективна администрация” Thursday, 25 September 2014
118 Упражняване на строителен надзор на обект: „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора” Tuesday, 09 September 2014
119 Доставка хранителни продукти за нуждите на общинските заведения Monday, 18 August 2014
120 Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдената общинска транспортна схема, квота на Община Стара Загора Monday, 18 August 2014
121 Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, получени в резултат от ПРОЕКТ BG161PO001/5-02/2012"„Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Стара Загора Monday, 18 August 2014
122 Доставка на 14 нови тролейбуса по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора Friday, 08 August 2014
123 Охрана на приблизително 3618 дка. земи и гори общинска собственост Friday, 08 August 2014
124 Упражняване на строителен надзор на строителство за паркоустрояване и благоустрояване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване, кв.334а, южно от бул.”Цар Симеон Велики” и западно от ул.”Одринска епопея” - гр. Стара Загора Wednesday, 16 July 2014

Page 4 of 5