Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1:„Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4:„Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 19/11/2014
Час: 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 19/11/2014
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 20/11/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
 
 
ПРОТОКОЛИ  И РЕШЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА С ЗАПОВЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
 
Информация за датата и основанието на освободени и върнати гаранции за участие в обществена поръчка
 
 
ДОГОВОР Обособена позиция № 1
 
 
 
ДОГОВОР Обособена позиция № 3
 
 
ДОГОВОР Обособена позиция № 4
 
 
ДОГОВОР Обособена позиция № 5
 
 
 
 
ДОГОВОР Обособена позиция № 8