Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Профил на купувача Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Междублоково пространство зад комплекс „Орбита"

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Междублоково пространство зад комплекс „Орбита"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Междублоково пространство зад комплекс „Орбита"-УПИ II, кв.10, гр. Стара Загора в рамките на проект на Община Стара Загора „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г."

 
 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 
 
РЕШЕНИЕ

 
 
ДОГОВОР