Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Административни бюра Полезна информация, стъпки и указания за създаване Сдружение на собствениците по ЗУЕС

Полезна информация, стъпки и указания за създаване Сдружение на собствениците по ЗУЕС

Attention: open in a new window. PDFprintemail

 

За участие в програмата е необходимо да бъдат изпълнени няколко изисквания – да се учреди (регистрира) Сдружение на собствениците по смисъла на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в публичния регистър на Община Стара Загора. Следващата стъпка е вписване на Сдружението и в регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО!!!

За целите на "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците на цялата сграда (целия блок), независимо от броя на входовете в нея.

Пример: Един блок има четири входа – А,Б,В и Г. Всички те регистрират ЕДНО Сдружение на собствениците.

В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подават ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

 


ПЪРВА СТЪПКА:

СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ.


За създаване на сдружението се свиква Учредително събрание на собствениците в блока. Учредителното събрание се провежда при присъствие на собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Учредителното събрание се свиква чрез ПОКАНА (docОбразец № 158.5 KB). В нея се съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Поканата се подписва от лицето/лицата, които свикват общото събрание. Лицето свикващо общото събрание може да бъде домоуправителя или всяко друго лице собственик в сградата. Поканата се поставя на видно и общодостъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. (Пример: ако поканата е поставена на 1 февруари 2015 г., то най-ранната дата за провеждане на събранието е 9 февруари 2015 г.).

За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол (docОбразец № 263 KB). В протокола, задължително се отбелязва, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста на поканата/.

Учредително събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на сградата.

Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка върху пълномощното). Собственикът може да упълномощи и друго лице (което не е собственик), което да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа. Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното.

Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите собственици отнесено като процент идеални части. (минимум 33.5% от идеалните части от общите части, в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата). Избира се и протоколчик (обикновено мнозинство).

Задължителен дневен ред на Учредителното събрание:

  1. Приемане на решение за учредяване на Сдружение на собствениците (СС);
  2. Определяне наименованието на Сдружение на собствениците (СС);
  3. Избор на Управител/Управителен съвет и Контрольор/Контролен съвет;
  4. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост)

Протоколът от учредителното събрание (docОбразец № 393 KB) и приетото Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците (docОбразец № 4107 KB) се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.

 


ВТОРА СТЪПКА:

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО


Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася заявление (pdfпо образец на Община Стара Загора) за вписване на сдружението в публичен регистър, на място в сградата на общинска администрация Стара Загора – партер, стая № 1 или в следните Административни бюра:

Административно бюро Запад
Николай Манев Дрянков - Главен специалист
Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг № 19
Телефон (042) 603 175
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Административно бюро Център
Велико Савов Савов - Главен специалист
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов № 22
Телефон (042) 602 859
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Административно бюро Железник
Стефка Тянкова Нанковска - Главен специалист
Стара Загора, ул. Младост № 29
Телефон (042) 277 176
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Административно бюро Изток
Петър Георгиев Карапенев - Главен специалист
Стара Загора, ул. Ангел Кънчев № 70
Телефон (042) 268 072
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Административно бюро Лозенец
Ганко Тенев Ганев - Главен специалист
Стара Загора, кв. Лозенец, площад Победа
Телефон (042) 603 401
Електронна поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Административно бюро Зора
Цеца Янкова Делчева - Главен специалист
Стара Загора, кв. Зора, ул. Освобождение № 7
Телефон (042) 690 006

Административно бюро Кольо Ганчев
Севдалина Петрова Георгиева - Главен специалист
Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Българско Възраждане № 21
Телефон (042) 607 093

НЕОБХОДИМО Е ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ И СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

  1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
  2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението;
  3. Списък и протокол по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС

Подаването на заявлението в общината за вписване в регистъра и издаването на удостоверението е безплатно.

Нотариалната заверка на образците от подписите на лицата, представляващи сдружението се заплаща по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

При вписване в регистъра на Сдружение на собствениците, Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на ЗУЕС. За отстраняване на пропуски могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или документи. След проверката сдружението се вписва в регистъра.

След вписване в публичния регистъра, общинската администрация в Стара Загора издава удостоверение за регистрация на сдружението.

 


ТРЕТА СТЪПКА:

РЕГИСТРАЦИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ


В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението от Община Стара Загора, управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10.00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

 

 

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗУЕС)