Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Municipal Property

Дирекция "Общинска собственост и стопанска политика"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Дирекция „Общинска собственост и стопанска политика":

 • отписва имоти от актовите книги за държавна собственост;
 • съставя и съхранява актовете за общинска собственост;
 • води регистри, предвидени в Закона за общинската собственост;
 • отписва имоти от актовите книги за общинска собственост;
 • издава удостоверения, относно собствеността и статута на имоти по искане на физически и юридически лица;
 • издава удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции;
 • предоставя преписи от документи по искане на физически и юридически лица;
 • отчуждава имоти- частна собственост за общински нужди; придобиване право на собственост и ограничени вещни права върху имоти; продажба на имоти частна общинска собственост чрез търг или конкурс; продажба на жилищни имоти общинска собственост на настанени в тях наематели;
 • извършва: дарение на имоти - частна общинска собственост; замяна на имоти и/ или вещни права върху имоти – частна общинска собственост с имоти и/ или вещни права върху имоти собственост на други лица;
 • прекратява съсобственост между общината и други лица чрез: делба, продажба на частта на общината, откупуване на частта на другите лица, замяна;
 • учредява: право на строеж върху общински поземлени имоти чрез търг или конкурс; безвъзмездно право на строеж върху общински поземлени имоти; право на строеж върху общински поземлени имоти без търг или конкурс; право на ползване върху общински поземлени имоти чрез търг или конкурс; безвъзмездно право на ползване върху общински поземлени имоти; право на ползване върху общински поземлени имоти без търг или конкурс;
 • изготвя предварителни и окончателни договори в случаите по чл.15, ал.3 и чл.17, ал.2 от ЗУТ;
 • прави предложения за изменение на ПУП, засягащи имоти общинска собственост;
 • участва в процедури по учредяване на концесии или публично частно партньорство за изграждане на обекти, упражняване на контрол по изпълнение и прекратяване на сключените договори;
 • управлява общинския жилищен фонд, ателиета и гаражи;
 • участва в комисии за установяване на жилищните нужди на гражданите;
 • поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства; настанява граждани с доказани жилищни нужди в жилища от общинския жилищен фонд; обслужва договорите за наем на настанените в общински жилища, ателиета и гаражи;
 • ръководи, координира и контролира служителите от звено „Жилищен фонд". 

Телефони за контакт
Директор
Отдел "Регистрация на общинска собственост"
Отдел "Разпореждане с общинска собственост" 

Документи
pdfПравилник за дейността на дирекцията385.1 KB 
pdfПрограма за управление и разпореждане с имоти - общ. собственост за 2016 г.437.02 KB