Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Дирекция "Строителство и инвестиции"

Дирекция "Строителство и инвестиции"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Дирекция „Строителство и инвестиции:

 • организира и ръководи осъществявания инвестиционен процес в общината;
 • участва при изготвяне на проекто-програмата за капитално строителство по бюджета на общината;
 • организира изпълнението на строителството на общински обекти;
 • изисква и проверява техническата документация необходима за инвестиционни намерения в строителството;
 • участва в ЕТИС за приемане на ППР и в технически съвети по време на строителството; участва в процедури за избор на проектант, строител, строителен надзор, инвеститорски контрол провеждани по ЗОП и в конкурси за текущи ремонти; участва в приемателни комисии за общински обекти;
 • контролира усвояването на капиталовите разходи в съответствие със сключените договори и бюджетната програма;
 • изготвя становища и отговори на жалби от граждани и фирми касаещи строителството на общински обекти и относно нуждите на инженерната инфраструктура;
 • участва в подготовката и прилагане на програми за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници; участва съвместно с други дирекции в разработването и управлението на проекти в областта на пътната инфраструктура, водоснабдяването, канализацията, газоснабдяването и електроснабдяването; изготвя становища свързани с инвестиционни и ремонтни програми на „В и К" Стара Загора, Газоснабдяване Стара Загора, EVN България;
 • организира и ръководи инвестиционния процес за обектите на инженерната инфраструктура, включваща ново строителство, реконструкции и ремонти; организира изпълнението на инвестиционната програма за обектите на инженерната инфраструктура;
 • контролира основните ремонти на инженерните системи и новото им изграждане;
 • участва в подготовката на документацията при търсене на потенциални инвеститори за финансиране на приоритетни обекти на територията на общината; координира и контролира работата с външните инвестиционни фондове;
 • проучва необходимостта от извършване на ново строителство, реконструкции, ремонти, доставка на оборудване; проучва технически възможностите за разработване и актуализация на проекти, както и тяхното подготвяне за кандидатстване и финансиране чрез Европейски фондове и пред различни национални и международни банкови и финансови институции;
 • организира и подготвя документация и провеждане на тръжни процедури за избор на консултанти и изпълнители на инвестиционни проекти; координира изготвянето на договори между общината и избраните консултанти или изпълнители на проекти, доставчици на стоки и услуги; извършва контрол по напредъка на проектите и докладва;
 • координира и изготвя договори за безвъзмездно изграждане на инфраструктура от трети лица;
 • участва в срещи с потенциални български и външни инвеститори, като предоставя информация за приоритетите на общината и съдейства за повишаване на интересите за влагане на инвестиции в нея;
 • поддържа кадастралните планове включително и на подземни проводи и съоръжения;
 • издава: скици от кадастралните и регулационни планове, удостоверения в изпълнение на чл.52 от ЗКИР, удостоверения, относно данни от надземен и подземен кадастър, заверява копия от кадастър и регулационни планове, издава справки и заверки на копия от ръчни скици, обслужва с кадастрална информация, надземен и подземен кадастър; обслужва с информация от архив „Вертикално планиране", с геодезическа информация за нивелачни репери и регулационни репери;
 • упражнява контрол на строителството по отношение откриване на площадка и изпълнение на мероприятията заложени в проекта по организация на строителството;
 • прави проверки по жалби и съставя констативни протоколи, технически анкети по искания на заинтересованите страни;
 • ръководи, координира и контролира служителите от звено „Инвеститорски контрол".

Телефони за контакт
Директор
Отдел "Инвестиции и управление на проекти"
Отдел "Кадастър и регулация" 

Документи
pdfПравилник за дейността на дирекцията262.53 KB