Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Culture

Отдел "Култура и туризъм"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Отдел „Култура и туризъм":

 • разработва и участва в програми и проекти за развитието на туризма в общината;
 • съдейства за развитие на културния туризъм в общината чрез оптимално използване на богатото културно наследство и традиции, адаптиране и социализиране на местните културни паметници и включването им в европейските и национални културни маршрути; подпомага дейностите по издирване на фолклорното наследство, етнографията, краезнанието и родознанието на територията на общината;
 • участва при разработването и създаването на условия за изпълнението на проекти и програми с културна насоченост; координира работата по международни проекти, касаещи между културното сътрудничество и обмен;
 • организира и реализира изпълнението на общинската културна политика;
 • проучва, планира и анализира развитието на културните дейности в общината и създава условия за тяхната реализация;
 • осъществява пряка връзка и взаимодействие на държавната и местната власт с културните институти, творчески сдружения, неправителствени организации и др.; осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата и съдейства за приложението на действащата нормативна уредба в областта на културата;
 • извършва експертна дейност и координира работата на общинските и регионални културни институти; оказва методическа помощ в дейността на народните читалища от общината;
 • организира и обезпечава щатно дейностите на общинските и регионални културни институти, съобразно тяхната специфика, функции и нормативни изисквания;
 • осигурява финансирането на местните и държавни дейности по културата, организира, ръководи и контролира финансовата дейност на дейностите във функция „Култура", следи за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина; участва при разработването на бюджета на функция „Култура" за съответната финансова година;
 • осигурява условия за здравното обслужване и безопасни условия на труд в общинските и регионални институти и дейности; грижи се за изграждане и поддържане на материално-техническата база на културните институти и народните читалища на територията на общината;
 • разработва предложения за извършване на основни ремонти на предоставения за културни нужди сграден фонд;
 • води кореспонденцията и осъществява цялостната координация при наемането и използването на залите за универсална сценична дейност;
 • планира, разработва и организира изпълнението на Културния календар на общината и осъществява контрол при неговото изпълнение;
 • осъществява оперативното планиране на културните дейности и изготвя седмичния Културен афиш за Община Стара Загора;
 • организира отбелязването на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар; организира провеждането на местни, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната политика на общината;
 • съдейства за регистрирането, защитата, съхранението и опазването на културно-историческото наследство на територията на общината; възлага и контролира извършването на реставрационни дейности, свързани с опазването на паметниците на културата в общината;
 • координира и съорганизира прояви с междуетнически характер и съдейства за равностойното участие на отделните етноси в общия културен процес на общината;
 • регистрира местните поделения на вероизповеданията на територията на общината и отговаря за изрядността на водения за целта регистър; следи за спазването на нормативната уредба, регламентираща дейността на вероизповеданията;
 • насърчава и подпомага развитието на младите таланти и дарования в общината съвместно с другите специализирани институции и организации като инициира и организира програми и събития с такава насоченост;
 • целенасочено работи за постигане на териториална децентрализация на културните дейности и инициативи в рамките на цялата община.

Телефони за контакт
Отдел "Култура и туризъм"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела227.46 KB