Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Отдел "Обществени поръчки"

Отдел "Обществени поръчки"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Отдел „Обществени поръчки":

  • подготвя, организира и провежда процедурите по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки;
  • организира, поддържа и води на хартиен и електронен носител вътрешен служебен регистър на проведените обществени поръчки по реда на ЗОП;
  • отговаря за законосъобразността на правната подготовка на всяка провеждана процедура по възлагане на обществена поръчка;
  • дава становища по законосъобразността на предоставените условия и задания от другите специализирани направления за организиране на процедура по възлагане на обществена поръчка, като при несъгласие прилага мотивирано мнение;
  • съхранява копие от сключените договори за възлагане на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки, ведно със съставените по тях досиета;
  • упражнява съвместно с другите специализирани звена от структурата на общината, имащи преки отговорности към конкретните процедури, текущ и последващ контрол по изпълнението на сключени договори за възлагане на обществени поръчки;
  • изготвя справки и отчети за Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки;
  • обобщава информация за планираните обществени поръчки, подготвя и изпраща предварителните обявления до Агенцията по обществени поръчки и до Официален вестник на Европейския съюз;
  • архивира досиета на проведените и приключили процедури;
  • води досиета на преписките образувани по повод постъпили жалби срещу решения, действия или бездействия на Кмета на Община Стара Загора.

Телефони за контакт
Отдел "Обществени поръчки"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела203.45 KB