Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Опазване на обществения ред и управление при кризи

Отдел "Опазване на обществения ред и управление при кризи"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи":

 • извършва проверки и дава отговори на постъпили сигнали, жалби и предложения от гражданите или юридически лица по въпросите на опазване на обществения ред;
 • контролира спазването на наредбите за: обществения ред, рекламната дейност, управлението на отпадъците, реда и условията при отглеждане на животни, реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане,за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата ифраструктура, за извършване на търговия и услуги, за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на общината;
 • контролира заплащането на таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение;
 • извършва проверки и осигурява изпълнението на заповедите на кмета на общината за премахване на неправомерно поставени съоръжения и елементи на градското обзавеждане върху общински терени;
 • осъществява денонощна физическа охрана на обекти общинска собственост на територията на общината; осъществява денонощно видеонаблюдение на определени зони в града, като форма на превантивен контрол за осуетяване на криминални актове на насилие и предотвратяване на хулигански прояви на обществени места;
 • осъществява контрол по спазване на изискванията в „Зелената зона" на гр. Стара Загора;
 • планира и поддържа военновременната система за управление;
 • осигурява граждански ресурси в интерес на отбраната;
 • организира денонощно-оперативно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение;
 • следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация в общината; прилага правилата,относно видовете на защита на класифицираната информация;
 • организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; консултира и подпомага кмета на общината и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност; контролира спазването на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на служителите в тази насока;
 • разработва и актуализира плана за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в общината;
 • изготвя необходимите документи за възстановяване на материалните и финансови средства от държавния бюджет, вложени при извършване на СНАВР в общината и при възстановяване на щети от бедствия, аварии и катастрофи;
 • води регистър на потенциално опасните обекти и съоръжения в общината; събира обобщава и анализира данни за наличните опасни химически вещества и отпадъци на територията на общината; анализира данни за възникнали критични ситуации и инциденти и ефективността на проведените аварийно-спасителни и ликвидационни мероприятия; организира сътрудничеството по въпросите на гражданската защита между институции и научните звена на територията на общината;
 • в рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината;
 • контролира дейността на мобилизационната подготовка в общината;
 • координира и контролира работата на звената: „Общинска охрана", „Инспекторат" и „Общинска полиция";
 • организира превантивна дейност и участва в състава на комисии за предотвратяване и намаляване на последствията при бедствия, аварии и катастрофи;

Телефони за контакт
Отдел "Опазване на обществения ред и управление при кризи"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела226.92 KB