Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Дирекции и отдели Отдел "Правно нормативно обслужване"

Отдел "Правно нормативно обслужване"

Attention: open in a new window. PDFprintemail

Отдел „Правно нормативно обслужване":

  • осъществява правното подпомагане на общинската администрация и следи за спазването на законността в дейността на звената й;
  • задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на Общинския съвет;
  • дава мнения по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
  • оказва правна помощ на звената към общинската администрация при осъществяването на техните функции, като дава мнения и съвети по законосъобразността на изготвените от тях проекти за нормативни и административни актове, с изключение на тези, подготвяни от специализираната администрация при упражняване на специалната й функционална компетентност;
  • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт по дела, по които страна е общината, кмета или общинския съвет;
  • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
  • участва в процедурите по назначаване на служители в общината и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудови правоотношения, както и с реализирането на дисциплинарната отговорност на служителите

Телефони за контакт
Отдел "Правно - нормативно обслужване"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела202.25 KB