Център за услуги и информация

print

  • Местоположение -  в сградата на Община Стара Загора на адрес бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж
  • Работно време - от 08:30 до 17:30 часа (без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 часа
  • Работни места за предоставяне на административни услуги - от № 1 до № 9

Работно място Сигнали и предложения
Телефон: 042/614(918) 875

Работни места № 1, 2, 3 и 4 - приемат заявления за предоставяне на услуги от Дирекция "Гражданско състояние". На работно място № 4 се получават удостоверенията за раждане - оригинал заедно с удостоверението за живородени деца, което е необходимо за получаване на еднократната помощ при раждане.

Телефони: 042/614(918) 855, 885, 896

Работно място № 5 - приема заявления за предоставяне на услуги от Дирекция "Стопанска политика".
Телефон: 042/614(918) 858

Работно място № 6
- приема заявления за предоставяне на услуги от Дирекция "Общинска собственост" и предоставя документация за участие в текущите търгове и в текущите обществени поръчки срещу представяне на касов ордер за закупени книжа.
Телефон: 042/614(918) 857
  
Работни места  № 7, 8 и 9 - приемат заявления за предоставяне на услуги от Дирекция "Строителство и инвестиции" и Дирекция "Архитектура и градоустройство".
Телефони: 042/614(918) 856, 889 и 689

Работни места Деловодство - приемат заявления за достъп до обществена информация.

Телефони: 042/614(918) 851
 
Работни места  Каса
Телефон: 042/614(918) 893

Жанета Маринова - Главен експерт Административно и информационно обслужване
Телефон (042) 614 859; 918 859