Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Economic Policy Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Формуляри
Заявление за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост -  Заявление  565.83 KB

Правно основание
чл. 21 ал. 2 и чл. 22 , т. 2, "а" и "б" от Закона за лечебните растения (ЗЛР)
чл.25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Характеристика
Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост.

Разрешителният режим е въведен с цел опазване и устойчиво ползване на лечебните растения от терени общинска собственост.
Ползването на лечебните растения по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3 ЗЛР, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително за ползване, издадено по реда на ЗЛР (чл. 21, ал. 2 ЗЛР).

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3 ЗЛР, ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва събирането на:
- билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;
- генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на лечебните растения или за възстановяване на други места в природата.
Позволителното за ползване определя: вида на ползването; разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части; района или конкретното находище; начина на ползване (чл. 26 ЗБР).

Съгласно § 1, т. 1 и 2 ДР ЗЛР:
- "лечебни растения" са тези, които могат да бъдат зползвани за получаване на билки;
- "билки" са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели.

Процедура по извършване на административната услуга


I. Компетентен орган
Позволителното се издава от кмета на община Стара Загора (чл. 22 , т. 2, "а" и "б" ЗЛР).

II. Заявител
Заявител е физическо лице, което събира билки за продажба или за първична обработка или генетичен материал от лечебни растения. При лечебните растения под специален режим на опазване и ползване се изисква билкосъбирателите да имат квота, определена със заповед за всяка година от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (чл. 10, ал. 5 ЗЛР).

III. Необходими документи
1. заявление по образец с декларация от ползвателя;
2. служебна бележка от кмета (кметския наместник) на населеното място, в чието землище ще се ползва лечебното растение от общински терен;
3. документ за платена такса.

IV. Вътрешен ход на административната услуга
Заявлението с приложенията към него се подават в Центъра за услуги и информация, работно място № 4. Документите се проверяват от експерти в отдел "Екология и земеделие", където се изготвя позволително за ползване на лечебните растения в 2 екземпляра и бланка за задълженията в 2 екземпляра. Позволителното се подписва от кмета на общината. Заявителят се запознава със съдържанието на позволителното, подписва се и се подпечатват 2 екземпляра. На лицето се предава един екземпляр - позволителното и задълженията на ползвателя, а подписаният втори екземпляр със задълженията на ползвателя се връща в стая № 603.

Услугата се предоставя в 5-дневен срок от подаване на заявлението.

V. Такси
Съгласно чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти общинска собственост се заплаща такса, както следва:

1. Билки (в сурово състояние) – на килограм
1.1. Грудки, корени, коренища
- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска - 0,09 лева;
- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика - 0,07 лева;
- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка - 0,02 лева;
- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка - 0,01 лева;
- други - 0,03 лева;

1.2. Листа
- мечо грозде - 0,08 лева;
- боровинка червена и черна, лудо биле – 0,04 лева;
- бръшлян, чобанка - 0,03 лева;
- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска - 0,02 лева;
- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел - 0,01 лева;
- други - 0,03 лева;

1.3. Стръкове
- блатно кокиче - 0,10 лева;
- горицвет, лазаркиня - 0,08 лева;
- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто,
шапиче - 0,05 лева;
- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска - 0,04 лева;
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган
обикновен - 0,03 лева;
- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, пчелник, равнец бял - 0,02 лева;
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ - 0,01 лева;
- други - 0,03 лева;

1.4. Цветове
- липа - 0,10 лева;
- божур, иглика - 0,05 лева;
- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен - 0,03 лева;
- акация бяла, бъз - 0,02 лева;
- вратига, глог, равнец бял - 0,01 лева;
- други - 0,03 лева;

1.5. Плодове
- боровинка червена и черна, хвойна червена - 0,15 лева;
- хвойна сибирска - 0,10 лева;
- кисел трън, къпина, малина - 0,04 лева;
- бъз, глог, конски кестен, киселица - 0,02 лева;
- бъзак, трънка - 0,01 лева;
- други - 0,03 лева;

1.6. Семена
- есенен минзухар - 0,15 лева;
- други - 0,08 лева;

1.7. Пъпки
- странични борови връхчета - 0,15 лева;
- бяла бреза, черна топола - 0,10 лева;
- други - 0,08 лева;

1.8. Кори
- мъждрян, ясен - 0,20 лева;
- зърнастец, кисел трън, леска - 0,10 лева;
- върба - 0,05 лева;
- дъб - 0,03 лева;
- бреза - 0,02 лева;
- други - 0,03 лева;

1.9. Лишеи
- исландски - 0,10 лева;

1.10. Водорасли - 0,30 лева;

2. Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата
2.1. От защитени лечебни растения
- плодове - 20 лева/100 г;
- семена - 50 лева/100 г;
- резници - 2 лева/бр.;

2.2. От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване
- луковици, грудки, коренища - 1 лев/бр.;
- плодове - 5 лева/100 г;
- семена - 10 лева/100 г;
- резници - 0,50 лева/бр.;

2.3. От други лечебни растения - луковици, грудки, коренища от всички видове, с
изключение на описаните - 0,10 лева/бр.;
- лук (всички видове), перуника (всички видове) - 0,20 лева/бр.;
- ботурче есенно (есенна циклама) - 1 лев/бр.;
- плодове - 2 лева/100 г;
- семена - 5 лева/100 г;
- резници - 0,10 лева/бр.