Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Economic Policy Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Attention: open in a new window. PDFprintemail


Формуляри
Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи - pdfЗаявление 580.43 KB
pdfЗони определени по Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора243.85 KB

Правно основание
чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
чл. 35-40 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора (НРИДТОСЗ)
чл. 36 и 37 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора (НОАМТЦУТОСЗ)

Характеристика
Разрешение за поставяне се издава за разполагането върху поземлени имоти (по смисъла на § 5, т. 2 от Закона за устройство на територията) на следните преместваеми обекти:
- рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи (чл. 57, ал. 1 от ЗУТ).

Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти върху недвижими имоти, собственост на физически лица, юридически лица, на общини или държавата.

Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на общината въз основа на одобрени проекти, разрешение от главния архитект по чл. 57 от ЗУТ и след заплащане на предвидената такса. В случаите, когато рекламно-информационните елементи се поставят върху имот общинска собственост, освен посочените документи, се изисква и договор за наем с общината. Не се изисква издаване на разрешение за разлепване на безплатни обяви.
Рекламно-информационни елементи, които могат да се разполагат на територията на община Стара Загора, са: външна реклама; реклама към елементите на градското обзавеждане; надписи и информационно-указателни табели; рекламни материали с временен характер; реклама по превозните средства на градския транспорт; съобщения и обяви; кампанийна реклама.

Осъществяване на услугата


І. Компетентен орган
Разрешение се издава от кмета на община Стара Загора.
Схемите с определени позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) се съгласуват с Общинския експертен съвет по устройство на територията и се одобряват от главния архитект на общината.

ІІ. Заявител
Заявител може да бъде всяко лице, което иска да постави рекламно-информационни елементи на територията на община Стара Загора.

ІІІ. Необходими документи
Заинтересуваното лице подава заявление за разполагане на РИЕ, придружено от:
- ситуационно решение;
- архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб;
- съдебна регистрация на заявителя;
- удостоверение от Агенцията по вписванията или Окръжен съд за актуална регистрация на заявителя с дата на издаване на по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
- документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението, съгласно НРИДТОСЗ;
- декларация за липса на задължения на заявителя и свързаните с него лица към община Стара Загора;
- декларация от заявителя, че по отношение на него не е проведена процедура по принудително премахване на РИЕ;
- документ за собственост и/или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или имотът, където ще бъде поставен РИЕ, с изключение на случаите на разполагане на РИЕ върху общинска собственост;
- писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ, когато РИЕ се поставя върху сгради – етажна собственост; писмено съгласие на заявителя да бъдат прихваната разходите за обезпечителен депозит по чл. 39, ал. 2 от НРИДТОСЗ.

Когато е необходимо, съгласуващият орган с мотивирано становище изисква от заявителя допълнителни документи, съгласувания на ситуационното решение и становища от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Забележка: Разполагането на РИЕ върху сгради, имоти или съоръжения общинска собственост се извършва въз основа на договор, сключен между кмета на община Стара Загора и собственика на РИЕ.

IV. Вътрешен ход на услугата
Документите се подават в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) в сградата на община Стара Загора. Работното време с граждани на ЦУИ е от 08:30 до 17:30 часа без прекъсване.

Кореспонденцията с лицата, подали искания се изготвя от дирекция "Стопанска политика" при община Стара Загора.

Схемите с определените позиции за поставяне на РИЕ се съобразяват със следните изисквания:
- минималното отстояние между два РИЕ, с площ до 2,50 кв. м, поставени в права линия, успоредна на оста на улицата, не може да бъде по-малко от 20 м;
- минималното отстояние между два РИЕ, с площ над 2,50 кв. м, поставени в права линия, успоредна на оста на улицата, не може да бъде по-малко от 50 м.

Информация за одобрени схеми с определени позиции за поставяне на РИЕ върху общинска собственост се подготвя от дирекция "Стопанска политика" и се изнася в ЦУИ в сградата на общинската администрация и в сайта на община Стара Загора. Информацията се актуализира на всяко тримесечие.
Кметът може да организира и провежда публично оповестени търгове или конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с имущество на община Стара Загора.

Забележка: Върху недвижими имоти – културни ценности в техните граници и охранителни зони, за издаването на разрешение за поставяне е необходимо съгласуване с Министерството на културата.

Кметът на общината се произнася по искането за разполагане, като в случаите на отказ, прилага писмено мотивацията си.

Разрешението за поставяне на РИЕ се издава след заплащане на такса за разглеждане на документи за поставяне и такса за извършване на рекламна дейност, съгласно НОАМТЦУТОСЗ и след внасяне на обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване, в размер равен на два месечни наема.
За всеки РИЕ се издава и заплаща отделено разрешение. За рекламни материали с временен характер се издава едно разрешение, в което се посочват всички разрешени позиции.

Издаденото разрешение не може да бъде за срок по-дълъг от пет години.
Когато РИЕ бъде демонтирано, в 7-дневен срок от демонтирането, лицето – собственик, ползвател или лицето, получило разрешението за поставяне, връща разрешението в общината, придружено със заявление, описващо обстоятелствата и причините за прекратяването.

V. Такси
1. За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения се определят следните такси:
1.1. За разглеждане на документи за поставяне на рекламни съоръжения с временен характер – 30.00 лв./брой;
1.2. За разглеждане на документи за поставяне на надписи и ИУТ – 50.00 лв./брой;
1.3. За разглеждане на документи за поставяне на други рекламни елементи – 100.00 лв./брой;
2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се определят следните такси:
2.1. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на общински имот:
а) За РИЕ до 2.5 кв.м. /табели, надписи и др./ и тези с временен характер /транспаранти и др./ - 25.00 лв. еднократно за срока на договора.
б) За РИЕ до 12 кв.м. /билборд, сити лайт, тотеми и др./ -150.00 лв. еднократно до срока на договора.
в) За РИЕ над 12 кв.м – 170.00 лв. еднократно до срока на договора;
г) За РИЕ над 50 кв.м - 200.00 лв. еднократно до срока на договора
2.2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на частен имот се определя годишна такса, както следва:
а) за РИЕ до 2,5 кв.м – 30.00 лв.
б) за РИЕ до 12 кв.м – 50.00 лв.
в) за РИЕ над 12 кв.м – 100.00 лв.
г) за РИЕ над 50 кв.м - 200.00 лв.

Забележка: При прекратяване на дейността общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява.